Basic Python

Basic Python

Sort by: Newest posts

Giới thiệu sơ qua bài toán nhận diện hành động của người trong video

40 0 0
4

Iterable, Iterator và Generator trong Python

105 1 0
3

SOLID trong OOP và ví dụ dễ hiểu bằng Python

643 9 1
16

Buổi hẹn hò đầu tiên với bộ dữ liệu, chúng ta nên làm gì?

227 1 0
4

Ta thấy được gì từ dữ liệu của Không lực Hoa Kỳ về các phi vụ trong Chiến tranh Việt Nam?

440 1 0
7

Các phương pháp xoay vector trong không gian 2D và 3D

100 0 3
6

Có gì mới trong Python 3.10?

280 1 2
3

Đối số trong Python

49 0 0
2

Học Deep Learning trên Coursera miễn phí

321 0 2
2

Xây dựng Collaborative Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 3]

190 1 0
6

Tổng quan về Recommender System [Recommender System cơ bản - Phần 1]

303 1 1
6

Xây dựng Content-based Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 2]

171 0 0
4

Classification of MNIST handwritten characters by Keras

16 0 0
0

Sự khác nhau giữa file .pyc, .pyd, .pyo trong python

109 1 0
1

Tản mạn một chút về Pose Classification

234 0 0
9

Dowload video Youtube chỉ với 5 dòng code Python

269 1 6
3

Đệ Quy trong Python

313 1 0
4

Làm tròn đúng hai chữ số thập phân trong Python

900 0 0
1

Minimal usage of pyenv and venv

28 0 0
0

Tản mạn một chút về Time Series data (P1)

264 2 1
6