Image Segmentation

Image Segmentation

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

167 2 0
4
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

699 4 1
  • Avatar
8
Avatar

[Paper Explaination] V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation

272 8 0
9
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

786 13 1
  • Avatar
17
Avatar

Segment hình ảnh máy bay từ vệ tinh sử dụng Unet

451 9 0
12
Avatar

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

5.6K 8 16
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

[Image Segmentation] SINet: Extreme Lightweight Portrait Segmentation - SINet Paper Explaination and Coding Implementation

1.3K 10 3
  • Avatar
  • Avatar
23

Image Segmentation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.