+6

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

Mình mới tạo 1 project nhỏ shape recognition sử dụng mạng CNN training trên colab với gpu. Số class là 10 ((circle,apple,diamond,envelope,fish,moon,smiley face,square,triangle,watermelon) mỗi class có 20k image training với size là 28x28.

Model sử dụng python cùng các thư viện keras(tensorflow backend), opencv, tkinter..

Thời gian training tầm 10 p, accuracy training data là 95%,testing data là 94%.

Đây là video demo. Mình mới bổ sung giọng chị google.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí