cnn

cnn

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

457 0 0
4

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

100 0 0
3

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

971 4 3
7

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

168 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

587 0 3
4

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

160 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

314 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

5.1K 4 0
5

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

18.5K 5 12
10