cnn

cnn

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

261 0 0
4

Separable Convolutions - Toward realtime detection applications

67 0 0
3

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

944 4 3
7

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

163 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

574 0 3
4

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

150 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

310 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

4.7K 4 0
5

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

17.7K 5 12
10