cnn

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

689 4 3
7

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

143 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

410 0 3
3

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

110 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

258 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

2.5K 3 0
3

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

10.3K 5 11
8