cnn

cnn

Sort by: Newest posts

[Xử lý video] Ứng dụng ConvNets trong kiến trúc hai luồng (Two-stream) cho nhận dạng video

36 0 0
2

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt

526 1 0
5

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

7.3K 4 2
6

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

3.5K 1 0
2

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

3.8K 1 1
10

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

1.0K 1 0
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.4K 4 3
8

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

274 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

879 1 3
5

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

239 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

439 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

10.3K 6 0
6

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

28.4K 6 13
14