cnn

cnn

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

1.1K 0 1
5

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

251 1 0
4

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.0K 4 3
7

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

191 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

651 0 3
5

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

179 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

334 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

6.1K 5 0
7

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

20.9K 5 13
11