cnn

cnn

Sort by: Newest posts

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

1.6K 0 2
1

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

1.0K 1 0
2

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

2.8K 1 1
6

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

666 1 0
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.2K 4 3
8

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

244 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

795 1 3
5

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

202 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

390 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

8.5K 6 0
6

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

26.0K 6 13
14