cnn

cnn

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

36 0 0
3

Nhận diện biển báo giao thông

782 6 1
9

Phát hiện giả mạo khuôn mặt bằng Deep Learning

666 5 6
10

Separable Convolutions - Toward realtime detection applications

36 0 0
3

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

875 4 3
7

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

157 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

530 0 3
4

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

127 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

292 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

3.9K 4 0
4

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

15.7K 5 12
10