cnn

cnn

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

83 0 0
2

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

1.9K 1 1
5

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

432 1 0
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.2K 4 3
7

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

219 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

713 1 3
5

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

188 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

358 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

7.1K 6 0
6

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

23.5K 5 13
12