cnn

cnn

Sort by: Newest posts

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt

206 1 0
5

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

3.4K 0 2
1

Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh

1.7K 1 0
2

Tìm hiểu về SSD MultiBox Real-Time Object Detection

3.1K 1 1
7

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

767 1 0
7

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.3K 4 3
8

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

262 0 0
2

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

842 1 3
5

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

213 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

413 0 5
6

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

9.2K 6 0
6

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

26.9K 6 13
14