Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Machine Learning

117 0 0
1

CTC và bài toán sequence to sequence

336 1 0
7

Xây dựng hệ gợi ý với Machine Learning bằng Laravel

1.3K 5 1
13

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

1.2K 0 0
1

Modern Recommendation Systems in Real Application

611 2 3
7

Phần 1: Khởi động - Giới thiệu về ngôn ngữ R

585 1 0
1

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

1.7K 5 2
6

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.0K 4 6
23

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

1.1K 3 5
18

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

887 0 1
3

Bài toán hồi quy và mô hình hồi quy tuyến tính

1.0K 0 0
1

Sơ lược về Maximum Likelihood Estimation

1.0K 0 0
0

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

1.3K 8 0
26

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

420 1 0
7

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

4.4K 3 9
26

Subvector-wise Clustering: phương pháp encode cho hệ thống tìm kiếm hình ảnh với Elasticsearch (Content-based Image Retrieval System within Elasticsearch)

131 0 1
2

Đánh giá hiệu năng học máy

274 0 1
2

Mô hình phân lớp Naive Bayes

826 1 0
1

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

830 4 0
12

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

1.0K 4 7
11