Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận diện hành động người qua Detectron2 và LSTM

2.2K 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

3.0K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Machinelearning ] PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC BẰNG FIGHTNET

1.2K 0 0
5
Avatar

Làm chủ Stacking Ensemble Learning

4.3K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Machine Learning? Đây là một số điều cần biết

1.2K 1 0
1
Avatar

[Machinlearning] Nhận diện hành động với Temporal Segment Networks(TSN)

866 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Một số phương pháp khử nhiễu ảnh: Các phương pháp cổ điển

9.7K 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

801 0 1
 • Avatar
7
Avatar

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

511 0 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Các kỹ thuật Dimensionality Reduction

5.9K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

AdaBoost - Bước đi đầu của Boosting

4.2K 2 1
 • Avatar
18
Avatar

Machine Learning & Deep Learning Interview Questions (P1)

1.4K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Distance Measure trong Machine learning

4.8K 7 1
 • Avatar
15
Avatar

Spatial Transformation trong Adversarial ML

229 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Reinforcement Learning: Q-Learning

7.0K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

Deploy application Machine Learning into Cloud Foundry by Docker

444 1 0
8
Avatar

[NLP] Cải thiện Elasticsearch trong bài toán semantic search sử dụng phương pháp Sentence Embeddings

4.8K 12 10
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Gradient Boosting - Tất tần tật về thuật toán mạnh mẽ nhất trong Machine Learning

27.6K 31 7
 • Avatar
 • Avatar
80
Avatar

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

7.8K 12 1
 • Avatar
17
Avatar

Học Deep Learning trên Coursera miễn phí

893 0 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.