Android App

Yêu cầu Permissions Runtime sử dụng thư viện Dexter

95 1 0
3

View the Java Heap and Memory Allocations with Memory Profiler

96 0 0
3

Làm việc với thư viện BindingView ButterKnife trong Android

294 0 0
2

TagsEditText for hashTags

60 0 0
0

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

214 0 0
2

Animation Splash Screen trong Android

286 0 0
0

Tìm hiểu về con quay hồi chuyển và hướng dẫn tạo ứng dụng la bàn trong 10 phút

349 1 0
2

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 3) - Hướng dẫn tạo demo app đơn giản sử dụng Kotlin

337 1 0
0

Overview of Kotlin Language and Comparison Between Kotlin and Java

92 1 0
2

Fragment và cơ chế BackStack và sử dụng fragment hiệu quả nhất P1

Định danh một thiết bị Android - Các định danh có sẵn

223 1 0
1

Gridview tản mạn

69 0 0
1

Android - Handling App Links

77 0 0
0

Bắt đầu với Kotlin trên Android Studio

426 0 0
0

5 Lỗi phổ biến của lập trình viên Android

182 1 0
0

DexGuard

122 0 0
0

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 2)

822 2 0
1

Migrate Gradle Plugin từ Groovy sang Kotlin

52 1 0
1

Ứng dụng beacon trong việc xác định vị trí(Phần 1)

Kotlin for Android: Introduce about Reified Types

165 1 0
0