Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.2K 1 1
3

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

380 2 1
7

Tìm hiểu về Home Assistant - Tự động hoá ngôi nhà của bạn

634 0 1
4

Kỹ năng Trí tuệ nhân tạo của bạn không có nhiều giá trị như bạn nghĩ

1.9K 3 16
10

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

495 1 4
6

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

383 0 4
12

"Hello World" Machine Learning Project in Python Step-By-Step

313 2 0
0

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

182 0 0
1

6 Interesting Machine Learning Project Ideas For Beginners

184 0 0
0

Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning (phần 2)

206 1 0
0

Vòng đời của mô hình machine leaning trên Mobile

120 0 0
1

Xây dựng một hệ thống gợi ý phim đơn giản với Python

577 1 0
2

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

1.8K 0 0
7

[Handbook] Linear Regession

98 1 0
2

Thuật toán Navie Bayes Classification, mô hình Multinomial và ứng dụng

453 1 0
6

Linear Regession with One Variable

81 1 0
3

Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning

325 1 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

177 0 0
0

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

2.3K 3 3
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

2.5K 10 5
20