Transformer

Transformer

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] Deformable DETR: Transformer kiểu mới cho bài toán Object Detection

39 0 0
7
Avatar

Object Detection with Transfromer: DETR

101 0 1
 • Avatar
8
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán segmentation

371 2 0
12
Avatar

[Paper Explain] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

210 3 0
13
Avatar

Deformable DETR: Phương pháp tiếp cận end-to-end cho bài toán object detection

816 8 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Tìm hiểu về kiến trúc Transformer

1.2K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Xây dựng mô hình Transformer cơ bản dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt

846 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Spatial Transformation trong Adversarial ML

106 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tản mạn về Self Attention

4.0K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

DETR Object Detection Transformer

1.5K 3 1
 • Avatar
15
Avatar

Scene Text Recognition sử dụng mô hình Transformer

1.5K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tip khi sử dụng Fractal - Transformers trong Laravel

1.6K 3 8
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.