Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Modern Recommendation Systems in Real Application

420 2 3
7

Phần 1: Khởi động - Giới thiệu về ngôn ngữ R

338 0 0
1

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

994 5 2
6

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

927 5 6
20

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

592 3 5
14

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

241 0 1
2

Bài toán hồi quy và mô hình hồi quy tuyến tính

132 0 0
1

Sơ lược về Maximum Likelihood Estimation

329 0 0
0

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

902 6 0
17

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

100 0 0
3

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

1.3K 0 6
7

Subvector-wise Clustering: phương pháp encode cho hệ thống tìm kiếm hình ảnh với Elasticsearch (Content-based Image Retrieval System within Elasticsearch)

68 0 1
1

Đánh giá hiệu năng học máy

127 0 1
2

Mô hình phân lớp Naive Bayes

215 1 0
1

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

563 3 0
12

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

380 1 7
7

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

1.9K 14 1
27

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

55 0 0
0

[Machine Learning] Tổng quan về mạng Neural nhân tạo

323 0 2
4

Bắt Đầu Học Python cho Việc Học Máy

622 3 0
5