Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

485 2 4
16

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

878 3 0
6

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

252 2 2
3

Dự đoán doanh thu phim tại Box Office với Hồi quy tuyến tính

164 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

131 0 0
2

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

328 0 0
6

Hierarchical clustering - Phân cụm dữ liệu

732 0 0
1

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

70 0 0
3

Tâp tành làm RASA CHATBOT

1.3K 2 1
22

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

1.1K 9 8
8

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

1.3K 3 4
12

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

2.2K 6 12
24

Decision Tree

440 1 0
5

Ensemble learning và các biến thể (P1)

715 1 5
8

Hướng dẫn cài đặt môi trường cho jetson nano phục vụ nghiên cứu machine learning

636 0 5
4

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

420 0 0
9

Giải thuật Jaccard

519 0 0
2

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

938 3 0
4

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

646 1 0
11

Perceptron Learning Algorithm

708 1 0
2