Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

405 4 0
9

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

391 0 0
7

Dự đoán giá cổ phiếu và phân tích tình hình cổ phiếu trong mùa Ghen Cô Vy

325 2 2
7

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

968 0 1
6

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

959 9 5
16

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

1.4K 0 0
11

Hướng dẫn làm chatbot đơn giản

767 1 2
0

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P2

905 2 0
8

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P1

961 2 1
9

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

2.9K 6 23
25

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

4.0K 12 12
44

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

786 15 8
23

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới

1.2K 3 0
13

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

750 6 8
16

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

570 0 0
2

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

3.3K 10 8
22

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

586 1 0
5

Introduction to Recommender Systems

266 0 1
1

Image Retrieval với thư viện FAISS

914 3 4
21

OK google - Hey Siri - Sunnie ơi

152 0 1
8