Probability & Statistics

Probability & Statistics

Sort by: Newest posts

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

495 4 2
19

Giới thiệu Principal Component Analysis

754 0 0
0

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P2)

265 0 0
2

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.0K 4 6
23

Sơ lược về Maximum Likelihood Estimation

1.1K 0 0
0

Mô hình phân lớp Naive Bayes

856 1 0
1

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P1)

1.5K 0 0
1

Bạn có thể giải câu đố con ếch không? △

1.0K 0 3
2

Probability & Statistics