Probability & Statistics

Probability & Statistics

Sort by: Newest posts
Avatar

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

5.9K 9 10
Avatar

Giới thiệu Principal Component Analysis

4.3K 0 0
0
Avatar

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P2)

3.7K 0 0
2
Avatar

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.2K 4 6
Avatar

Sơ lược về Maximum Likelihood Estimation

6.2K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Mô hình phân lớp Naive Bayes

9.7K 3 0
2
Avatar

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P1)

13.8K 0 0
1

Probability & Statistics


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.