Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

174 5 4
9

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

743 2 4
18

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

923 3 0
6

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

383 2 2
3

Dự đoán doanh thu phim tại Box Office với Hồi quy tuyến tính

210 0 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

143 0 0
2

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

471 0 0
7

Hierarchical clustering - Phân cụm dữ liệu

1.3K 0 0
1

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

95 0 0
3

Tâp tành làm RASA CHATBOT

2.2K 2 3
22

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

1.5K 10 8
8

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

1.5K 3 4
14

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

3.0K 6 13
26

Decision Tree

607 1 0
6

Ensemble learning và các biến thể (P1)

1.1K 1 5
7

Hướng dẫn cài đặt môi trường cho jetson nano phục vụ nghiên cứu machine learning

1.0K 0 5
6

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

799 0 0
9

Giải thuật Jaccard

593 0 0
2

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

1.1K 2 0
4

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

844 1 0
11