Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

279 1 1
6

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

380 2 2
7

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

324 1 8
8

[Machine Learning] Sử dụng sóng não EEG để nhận biết và kiểm soát giấc ngủ của con người!

517 4 2
5

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

493 1 0
7

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

3.0K 9 0
24

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

717 2 1
3

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

1.8K 4 24
18

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

2.4K 15 8
18

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

641 5 2
11

Tản mạn về Machine Learning

337 1 0
9

Introduce with Machine Learning

226 0 0
1

Các Thuật toán trong học máy (Machine learning)

303 1 0
1

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

173 0 1
2

[Machine Learning] - Ứng dụng mô hình Word2vec cho bài toán session-based Recommender System?!

768 2 0
12

Phân cụm K-Means (K-Means clustering)

95 0 0
0

[Handbook] Singular Values Decomposition và một số ứng dụng

911 1 3
3

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

1.5K 4 1
8

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.2K 1 1
3

Feature Engineering (Phần 1): Vai trò của feature engineering với việc xây dựng mô hình học máy - cơ bản về đặc trưng của dữ liệu

372 2 1
7