Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Các kỹ thuật Dimensionality Reduction

2.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

AdaBoost - Bước đi đầu của Boosting

1.1K 1 1
 • Avatar
15
Avatar

Machine Learning & Deep Learning Interview Questions (P1)

823 6 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Distance Measure trong Machine learning

1.5K 3 1
 • Avatar
11
Avatar

Spatial Transformation trong Adversarial ML

112 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Reinforcement Learning: Q-Learning

1.1K 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Deploy application Machine Learning into Cloud Foundry by Docker

261 1 0
7
Avatar

[NLP] Cải thiện Elasticsearch trong bài toán semantic search sử dụng phương pháp Sentence Embeddings

2.4K 10 10
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Gradient Boosting - Tất tần tật về thuật toán mạnh mẽ nhất trong Machine Learning

10.6K 21 5
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

3.0K 9 0
16
Avatar

Học Deep Learning trên Coursera miễn phí

542 0 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Linear Regression

194 2 0
5
Avatar

Xây dựng Collaborative Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 3]

2.2K 1 0
8
Avatar

Tổng quan về Recommender System [Recommender System cơ bản - Phần 1]

1.5K 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Xây dựng Content-based Filtering RS [Recommender System cơ bản - Phần 2]

1.3K 0 0
5
Avatar

Pytorch - Một số tips hay, tối ưu cho quá trình huấn luyện model của bạn

1.4K 7 5
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

498 2 0
6
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

965 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Tản mạn một chút về Pose Classification

1.1K 0 0
10
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

1.7K 5 0
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.