Generative AI

Generative AI

Sort by: Newest posts
Avatar

Mở Cánh Cửa Tới Tương Lai: Khám Phá Trí Tuệ Nhân Tạo Tạo Sinh Cùng Amazon Bedrock

100 0 0
5
Avatar

Xu hướng công nghệ AI năm 2024

772 2 0
3
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P2) - Retrieval Augmented Generation - cứu cánh cho sự "ảo tưởng" của các LLM

1.5K 2 0
15
Avatar

Với AI bạn có thể không cần viết 1 dòng code nào nữa?

1.5K 6 0
9
Avatar

INPAINT KHUÔN MẶT SỬ DỤNG HÌNH ẢNH THAM CHIẾU: KHI KHOA HỌC KẾT HỢP NGHỆ THUẬT

170 0 0
11
Avatar

Paper reading | Imagen, mô hình sinh ảnh từ văn bản mạnh mẽ

274 0 1
  • Avatar
3
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? - Tổng hợp các tips tạo lời nhắc cho ChatGPT

5.3K 10 1
  • Avatar
21
Avatar

Triển khai ý tưởng nhanh hơn bao giờ hết với Notion AI

1.6K 7 6
  • Avatar
  • Avatar
23
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.