Avatar

Pixta Vietnam

https://pixta.vn/

Applied top-notch technologies, PIXTA Inc. provides an platform (https://www.pixtastock.com/) that allows photographers to upload unlimited images to sell while individuals and businesses could buy and edit quickly

23 127 16 30.6K
Avatar

Làm chủ không gian với InstanceDiffusion: Định nghĩa lại sự tự do cho các mô hình sinh ảnh?

1.0K 5 1
 • Avatar
11
Avatar

Ai nói SPHINX chỉ là bức tượng? Gặp gỡ nhạc trưởng AI thế hệ mới!

1.0K 7 12
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Tổng hợp kiến thức về Docker: Khám phá Docker (phần 1)

884 4 4
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Đơn giản hoá quản lý state với preact-signal

471 2 0
6
Avatar

InstaFlow: Một bước lên mây với Diffusion?

1.0K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

INPAINT KHUÔN MẶT SỬ DỤNG HÌNH ẢNH THAM CHIẾU: KHI KHOA HỌC KẾT HỢP NGHỆ THUẬT

200 0 0
11
Avatar

AWS AppSync là gì?

340 0 0
2
Avatar

Finetuning Stable Diffusion hiệu quả với LoRA

2.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Giải quyết bài toán Vision-Language với BLIP-2 và InstructBLIP

1.3K 1 0
12
Avatar

Xử lý ngôn ngữ tiếng Nhật (Japanese Analyzer) trong Elasticsearch

499 3 0
6
Avatar

Zero-shot Object Detection with Detic

1.6K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

3.6K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tổng quan: Unsupervised domain adaptation for Object detection

673 2 1
 • Avatar
16
Avatar

Tổng quan Super-resolution và các bài toán về Object Detection

1.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tổng quan về Database, SQL và NoSQL

1.4K 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Cơ bản về gRPC và cách Protobuf mã hóa giữ liệu trong gRPC

1.0K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Câu chuyện chuyển giao từ CloudSearch sang Elasticsearch

425 5 0
8
Avatar

State Management là gì? 2 điểm cần lưu ý khi sử dụng State Management

460 2 0
6
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

2.4K 2 0
10
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

2.0K 4 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.