DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 1 - Serverless và AWS Lambda

260 0 0
5
Avatar

Tổng hợp kiến thức cần biết về Docker và Docker Swarm (Phần 1 - Tổng quan về Docker)

79 1 0
3
Avatar

[Kubernetes Practice] - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 2 - Automatic update config with Argocd

96 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Terraform Series - Bài 1 - Infrastructure as Code và Terraform

861 4 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 19 - Adding custom resource to Kubernetes

279 0 0
5
Avatar

[Kubernetes Practice] - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 1 - Viết config

535 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 18 - Advanced scheduling: node affinity and pod affinity

488 0 0
4
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 17 - Advanced scheduling: Taints and tolerations

350 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 16 - Automatic scaling Pod và cluster

667 4 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 15 - Quản lý và tính toán tài nguyên sử dụng cho Pod

944 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 14 - PodSecurityPolicies - NetworkPolicy: security cho cluster nodes và network

590 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 13 - ServiceAccount and Role Based Access Control: security kubernetes API server

819 1 0
7
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 12 - Understand Pod internal

699 1 0
12
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 11 - Kubernetes internals architecture

1.3K 1 0
15
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 10 - Downward API: truy cập Pod metadata

562 3 0
10
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 9 - StatefulSets: deploying replicated stateful applications

490 2 7
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Benchmark hiệu năng server sử dụng ApacheBench với docker

286 0 1
 • Avatar
5
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 8 - ConfigMap and Secret: truyền cấu hình vào container

571 1 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 7 - PersistentVolumeClaims: tách Pod ra khỏi kiến trúc storage bên dưới

627 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 6 - Volume: gắn disk storage vào container

679 2 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.