DevOps

Exception monitor with Sentry

56 2 0
4

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

75 2 0
2

Deploy docker app lên VPS hosting

380 5 0
9

Ansible Fundamentals - Playbooks 101

287 1 4
3

Ansible Fundamentals - Ad-hoc Commands

314 8 1
7

How To Adopt DevOps in your Organization

21 0 0
0

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

2111 19 1
31

Tự xây dựng hệ thống CI/CD cùng Ansible, Docker và Drone

788 2 0
5

Jenkins Pipeline for beginners

818 8 0
6

Nhật ký học CI/ CD bắt đầu từ Drone.io

1018 14 2
13

Testing Strategies in Microservices Architecture

54 1 0
0

Deploying .NET Application on Docker & Kubernetes

94 3 0
1

Top 10 Things To Know in DevOps

181 2 0
2

DevOps cho doanh nghiệp

148 1 0
0

DevOps là gì ? Phần cuối

322 1 0
0

DevOps là gì ? Phần II

658 1 1
0

DevOps là gì ? Phần I

1131 4 0
0

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

186 0 0
1

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P3)

428 12 0
13

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P2)

648 13 0
14