DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

150 1 1
6

DevOps (Phần 1) - DevOps là gì? Văn hóa? Hay một chức danh công việc?

428 2 0
9

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

459 0 0
4

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

41 0 0
0

Lộ trình trở thành DevOps năm 2020

1.5K 8 1
6

Tầm quan trọng của môi trường staging

297 1 0
3

Top 10 lý do để trở thành DevOps| Con đường DevOps (part 2)

160 1 1
1

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 2: Configure

374 3 0
4

Automation Setup Service Provider với Terraform

85 0 0
0

Automated testing for Terraform

138 0 0
0

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

693 9 1
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.2K 11 0
7

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

3.3K 12 2
11

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

1.3K 8 0
5

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

519 2 0
4

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

1.2K 8 2
12

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

997 6 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

1.4K 2 0
9

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.2K 7 0
12

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

1.4K 0 0
3