DevOps

StackOverflow công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019: Python là ngôn ngữ phát triển nhất, VSCode là IDE phổ biến nhất, Elon Musk là người có ảnh hưởng nhất...

803 1 3
13

Từ phát triển tới triển khai phần 2: Frontend, VueJS, SPA - SSR

114 4 0
3

Linux: Processes

98 0 0
1

10+ DevOps automation tools

204 0 0
0

DevOps: Breaking the Development-Operations barrier

68 0 0
1

Tự mua server và deploy một project Laravel

697 6 1
9

Devops Vs Agile: What's the difference?

55 0 0
0

Linux Local Security Principles

79 0 0
0

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

61 0 0
0

Bash Shell Scripting

152 0 0
0

Network Operations

65 0 0
0

Exception monitor with Sentry

110 3 0
4

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

366 2 0
3

Deploy docker app lên cloud hosting (Digitalocean)

793 7 0
9

Ansible Fundamentals - Playbooks 101

575 1 4
3

Ansible Fundamentals - Ad-hoc Commands

489 8 1
8

How To Adopt DevOps in your Organization

33 0 0
0

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

2.9K 20 1
32

Tự xây dựng hệ thống CI/CD cùng Ansible, Docker và Drone

1.3K 2 0
6

Jenkins Pipeline for beginners

1.6K 10 2
8