DevOps

Sort by: Newest posts

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

270 1 8
5

Docker – Config Docker Trên WordPress

121 0 6
1

StackOverflow công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019: Python là ngôn ngữ phát triển nhất

886 1 3
13

Từ phát triển tới triển khai phần 2: Frontend, VueJS, SPA - SSR

161 4 0
3

Linux: Processes

108 0 0
1

10+ DevOps automation tools

221 0 0
0

DevOps: Breaking the Development-Operations barrier

73 0 0
1

Tự mua server và deploy một project Laravel

866 6 3
9

Devops Vs Agile: What's the difference?

56 0 0
0

Linux Local Security Principles

89 0 0
0

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

65 0 0
0

Bash Shell Scripting

155 0 0
0

Network Operations

69 0 0
0

Exception monitor with Sentry

123 3 0
4

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

427 2 0
3

Deploy docker app lên cloud hosting (Digitalocean)

902 8 0
10

Ansible Fundamentals - Playbooks 101

627 1 4
4

Ansible Fundamentals - Ad-hoc Commands

518 8 1
8

How To Adopt DevOps in your Organization

40 0 0
0

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

3.1K 20 1
32