generative-model

generative-model

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models (v1)

308 0 0
5
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

1.4K 4 0
14
Avatar

Giới thiệu về Diffusion model (Series 1)

5.4K 10 4
  • Avatar
  • Avatar
29
Avatar

Tô-pô và dữ liệu: Một cách để đánh giá mô hình sinh

340 1 0
9

generative-model


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.