generative-model

generative-model

Sort by: Newest posts
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

847 4 0
12
Avatar

[Paper Explain] High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models.

622 1 0
8
Avatar

Giới thiệu về Diffusion model (Series 1)

2.2K 7 4
Avatar

Tô-pô và dữ liệu: Một cách để đánh giá mô hình sinh

283 1 0
9

generative-model


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.