data science

data science

Sort by: Newest posts

Nhập môn lý thuyết cơ sở dữ liệu - Phần 2: Mô hình thực thể liên kết

142 4 7
8

Nhập môn lý thuyết cơ sở dữ liệu - Phần 1 : Tổng quan

176 4 7
9

Exploring dữ liệu chỉ một dòng code trong python

543 4 0
13

A Tutorial on EDA and Feature Engineering

2.1K 1 0
5

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

5.1K 25 7
36

Anomaly Detection of Time Series Data Using Machine Learning & Deep Learning

473 1 0
2