Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts

Linear regression với Gradient Descent

39 0 0
1

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

602 6 2
18

[Handbook] Linear Regession

116 1 0
2

Linear Regession with One Variable

86 1 0
3

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.5K 5 2
10

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

11.0K 29 3
34

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

2.4K 5 3
6

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

358 1 1
2

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

2.3K 3 1
4

Linear Regression