Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts

Linear regression với Gradient Descent

496 1 0
2

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.2K 7 3
21

[Handbook] Linear Regession

147 1 0
2

Linear Regession with One Variable

104 1 0
3

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.6K 5 2
10

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

12.0K 32 3
34

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

2.8K 7 3
7

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

432 1 1
2

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

2.7K 4 1
6

Linear Regression