Linear Regression

Linear Regression

Sort by: Newest posts

Linear regression với Gradient Descent

272 1 0
2

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

905 7 3
20

[Handbook] Linear Regession

126 1 0
2

Linear Regession with One Variable

94 1 0
3

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.5K 5 2
10

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

11.4K 30 3
34

Ứng dụng Machine Learning để phân loại spam SMS

2.6K 5 3
6

Machine Learning Algorithms From Scratch With Ruby: Linear Regression

383 1 1
2

Machine Learning - Linear Regression with One Variable

2.5K 4 1
5

Linear Regression