Generative Adversarial Network

Generative Adversarial Network

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explained] Dùng mạng GAN để upscale ảnh trông chân thực hơn

979 2 0
15
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

276 2 0
4
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

157 4 0
6
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

123 0 1
  • Avatar
6
Avatar

[Paper Explain] JoJoGAN for One Shot Face Stylization

163 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

228 0 0
5
Avatar

Machine Learning thật thú vị (7): Tại sao Machine Learning vẫn chưa thể so sánh với bộ não con người? - mô hình DCGANs

3.8K 2 0
11

Generative Adversarial Network


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.