Generative Adversarial Network

Generative Adversarial Network

Sort by: Newest posts
Avatar

[AI-Avatar] Tạo sinh Avatar cùng với Stable Diffusion

840 1 0
9
Avatar

[Paper Explained] Dùng mạng GAN để upscale ảnh trông chân thực hơn

1.6K 2 0
16
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

465 5 0
7
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

530 7 0
8
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

204 0 1
  • Avatar
6
Avatar

[Paper Explain] JoJoGAN for One Shot Face Stylization

235 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

242 0 0
5
Avatar

Machine Learning thật thú vị (7): Tại sao Machine Learning vẫn chưa thể so sánh với bộ não con người? - mô hình DCGANs

4.0K 2 1
  • Avatar
13

Generative Adversarial Network


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.