Generative Adversarial Network

Generative Adversarial Network

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

109 1 0
2
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

32 3 0
3
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

59 0 1
  • Avatar
6
Avatar

[Paper Explain] JoJoGAN for One Shot Face Stylization

108 0 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

211 0 0
5
Avatar

Machine Learning thật thú vị (7): Tại sao Machine Learning vẫn chưa thể so sánh với bộ não con người? - mô hình DCGANs

3.7K 2 0
11

Generative Adversarial Network


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.