Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

7.9K 2 1
 • Avatar
15
Avatar

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

9.7K 1 0
13
Avatar

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

45.7K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

9.0K 5 11
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Detect object sử dụng mô hình SSD

5.7K 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

5.9K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

5.9K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

4.5K 6 24
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

6.0K 2 1
 • Avatar
9
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

8.4K 2 0
16
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

8.3K 15 5
 • Avatar
 • Avatar
46
Avatar

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.8K 31 22
 • Avatar
 • Avatar
79
Avatar

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

1.3K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

2.0K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

3.7K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

385 0 0
4
Avatar

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.8K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Computer Vision - Image Processes - Area Processes - Convolution

1.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Facial Recognition System: Face Recognition

4.3K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Facial Recognition System: Face Alignment

2.8K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.