Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

4.2K 0 0
9
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

2.3K 15 9
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Triển khai các mô hình với OpenVINO

945 2 0
9
Avatar

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

2.2K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

2.1K 5 0
18
Avatar

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

1.3K 2 0
8
Avatar

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

5.4K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Computer Vision for object tracking

7.0K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

1.0K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Nhận diện text trong hình ảnh với CRNN+CTC

11.1K 12 7
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

1.5K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

State-of-the-art Instance Segmentation Chỉ Vài Dòng Code Với Detectron2

3.3K 8 10
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

[Real-Time Emotion Detection] Xây dựng mạng nhận diện cảm xúc khuôn mặt cho người mới bắt đầu

4.3K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Semantic Segmentation in Medical Decathlon

1.8K 0 1
 • Avatar
7
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

2.7K 1 17
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

18.3K 6 1
 • Avatar
14
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

10.6K 6 1
 • Avatar
21
Avatar

Image Retrieval với thư viện FAISS

6.8K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

5.5K 11 10
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Xview2 challenge và bài toán segmentation

275 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.