Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

73 1 0
3
Avatar

MediaPipe: Live ML Solutions và ứng dụng vẽ bằng Hands Gestures

3.6K 6 1
  • Avatar
18
Avatar

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

1.3K 0 0
3
Avatar

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

4.3K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

OpenCV With Python Part 4

3.3K 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Facial Recognition System: Face Alignment

2.5K 0 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

OpenCV With Python Part 3

4.0K 1 0
1
Avatar

Let's Build Facial Recognition System - part 1

1.0K 0 0
0
Avatar

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

6.6K 8 4
Avatar

OpenCV With Python Part 2

12.5K 7 1
  • Avatar
9
Avatar

Android: Ứng dụng Augmented reality (AR) hiển thị đối tượng 3D

1.2K 1 0
0
Avatar

Cài đặt và ví dụ minh họa sử dụng OpenCV trong android

4.1K 1 0
0
Avatar

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

2.8K 1 0
-1
Avatar

OpenCV nhận dạng face Recognition

18.9K 4 3
Avatar

Ứng dụng xử lý ảnh trong thực thế với thư viện OpenCV C/C++(Các phép toán hình thái học trong ảnh)

5.8K 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

1.6K 0 0
0
Avatar

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

5.7K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

737 1 0
2
Avatar

Xử lý ảnh dễ dàng trong swift (Phần 2)

587 1 0
0
Avatar

using openCv part 2

521 3 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.