Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

Image Retrieval với thư viện FAISS

2.3K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

3.7K 10 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xview2 challenge và bài toán segmentation

188 0 0
4
Avatar

SIFT ( Scale-invariant feature transform) - Huấn luyện mô hình cho các bài toán phân loại

3.8K 1 0
11
Avatar

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

3.3K 1 0
13
Avatar

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

18.3K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

6.0K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Detect object sử dụng mô hình SSD

3.0K 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

2.4K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Ứng dụng thuật toán Harris Corner Detector trong bài toán nối ảnh (Phần I)

3.0K 5 1
 • Avatar
12
Avatar

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

2.3K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Faster RCNN for Object Detection with Keras

4.1K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

5.1K 1 0
13
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

6.0K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.4K 32 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
77
Avatar

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

1.0K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.5K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Đếm số lượng trứng trong các khu công nghiệp dựa trên các phương pháp xử lý ảnh

2.5K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

330 0 0
4
Avatar

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.5K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.