Computer Vision

Computer Vision

Sort by: Newest posts
Avatar

Một chút về cơ chế Attention trong Computer Vision

2.5K 8 0
30
Avatar

[Paper Explain] RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms - Mô hình Deep Learning cho bài toán Optical Flow

1.1K 3 0
10
Avatar

Giới thiệu về Diffusion model (Series 1)

5.3K 10 4
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

YOLOv2: Tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

1.0K 3 0
12
Avatar

YOLOv1 - Nhận diện vật thể chỉ ngó 1 lần - Khởi nguồn

2.4K 5 1
 • Avatar
13
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán Segmentation

1.4K 2 0
15
Avatar

[Paper Explain] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

2.1K 4 0
15
Avatar

[Paper Explain][End-to-End Dense Video Captioning with Parallel Decoding] PDVC - Hướng tiếp cận end-to-end với giải mã song song cho bài toán Dense Video Captioning

553 4 0
6
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

427 7 0
8
Avatar

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

518 4 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Paper Explain] Revisiting Skeleton-based Action Recognition - BKAI-NAVER Challenge 2022 Top1 Solution Baseline

1.5K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

183 0 1
 • Avatar
6
Avatar

[Paper Explain]Sinh ảnh cùng với MixNMatch: độ chân thực đến đáng gờm

350 1 0
9
Avatar

NeuronNetwork Bài toán Traffic Sign Detection với bộ dữ liệu TT100K

1.0K 1 0
1
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

1.2K 2 1
 • Avatar
11
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

394 2 0
12
Avatar

Giới thiệu về Variational Autoencoder

1.7K 4 1
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

4.9K 4 0
8
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

5.0K 15 3
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

2.6K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
25
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.