Avatar

Javascript và những câu hỏi khó - part 2

1.9K 19 0
30
Avatar

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

4.5K 1 1
 • Avatar
11
Avatar

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

1.0K 5 0
13
Avatar

LIBRA - Nền tảng tiền mã hóa sắp được công bố của Facebook

497 3 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

JavaScript và những câu hỏi khó - Part 1

6.2K 58 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
89
Avatar

Indexing encrypted database field for search

385 2 0
11
Avatar

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

1.4K 10 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

5.3K 18 1
 • Avatar
35
Avatar

Zalo đã mã hóa Web API của họ như thế nào?

6.5K 26 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Tôi đã hack 40 website trong 7 phút như thế nào

19.9K 29 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Docker image in production - câu chuyện 1GB hay 100MB

4.4K 37 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
55
Avatar

Elasticsearch: Giới thiệu

870 13 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

5.6K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.2K 24 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

480 2 0
7
Avatar

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

4.0K 8 31
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

1.6K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Docker API

637 3 1
 • Avatar
11
Avatar

Bàn về các nguyên lý lập trình

1.1K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

JavaScript: Popup

2.9K 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.