Nguyen Anh Tien

@vigov5

Tự thiết lập private blockchain dựa trên nền tảng Ethereum

Elixir và Unicode, Phần 2: Làm việc với Unicode Strings

Elixir và Unicode, Phần 1: Unicode và UTF-8 là gì ?

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

12

[Slide only] Functional Programming with Elixir

91 0 0
2

[Write-up] Framgia CTF - Beyond Human (2016/06/17)

782 8 0
4

Cracking A Captcha For Fun (The Dumb Way)

Internet Is Dangerous: A Weird Email

[Write-up] Framgia CTF - The Haunted Elevator (2016/01/09)

Create HTML5 game with Phaser : Sushi Me

19 Bí Kíp Bạn Có Thể Dùng Khi Phạm Sai Lầm Với Git

Viết Code JavaScript chỉ dùng Toàn các kí hiệu ?

Naming - Cách đặt tên

631 8 0
6

The best keyboard ?

[Write-up] Framgia CTF - The Final Countdown (2015/08/01)

981 5 0
7

What is Fabric ?

256 0 0
0

Phát triển game với Pygame – Part 3: Va chạm và chuyển động

Sử dụng React để gọi đến Cross Domain Server

1229 2 0
1

[Write-up] Framgia CTF - The Decisions Day (2015/04/11)