System Design

System Design

Sort by: Newest posts

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 2)

12 0 0
0

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 1)

53 0 0
1

Thiết kế hệ thống - Storage

109 0 0
0

System Design Flow

159 0 0
0

Cơ bản về mô hình hóa

3.5K 0 0
2

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.0K 22 7
45

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

819 4 0
1

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

2.7K 13 0
5