System Design

System Design

Sort by: Newest posts
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 2)

101 3 0
2
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 1)

228 1 0
2
Avatar

Thiết kế hệ thống - Storage

326 0 0
0
Avatar

System Design Flow

285 0 0
0
Avatar

Cơ bản về mô hình hóa

7.7K 0 0
3
Avatar

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.3K 26 7
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
48
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

996 4 0
1
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

3.2K 13 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.