System Design

System Design

Sort by: Newest posts

Thiết kế hệ thống - Storage

65 0 0
0

System Design Flow

127 0 0
0

Cơ bản về mô hình hóa

2.7K 0 0
2

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

3.9K 22 7
45

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

764 4 0
1

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

2.5K 13 0
5