Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

332 1089 7 1.2M
Silver Content Creator
Avatar

Lỗ hổng .NET deserialize 101 (P1)

656 1 0
6
Avatar

[Writeup] Web SerialFlow - Hackthebox Apocalypse 2024

612 0 0
5
Avatar

Hướng dẫn cơ bản về Cheat Engine - Multilevel Pointers (Phần 2)

607 0 0
4
Avatar

Sử dụng Cobalt Strike cho Redteam (P1)

1.3K 1 0
6
Avatar

Case study phân tích cách mã hóa traffic của một ứng dụng Android

1.4K 4 0
16
Avatar

Đã sinh ra QR Login, sao còn sinh ra QRLJacking 🙉

1.7K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

NoSQL Injection $eq No SQL Injection? (Phần 1)

1.6K 4 0
10
Avatar

Insecure Serialization and new Gadgets in .NET framework (P2)

1.9K 1 0
7
Avatar

Hướng dẫn cơ bản về Cheat Engine (Phần 1)

2.4K 3 0
10
Avatar

Tìm hiểu về lỗ hổng bảo mật của Deep Link

2.2K 1 0
9
Avatar

LLM Hacking: Prompt Injection

2.5K 3 0
15
Avatar

Fantastic Bug (in Wordpress Plugin) and where to find them

3.3K 1 1
  • Avatar
9
Avatar

Leo thang đặc quyền ngang trên Windows

3.3K 2 0
6
Avatar

Có hàng ngàn bí mật được giấu trong Docker Hub!

4.2K 8 0
25
Avatar

Chiến dịch giả mạo CVE để tấn công website Wordpress (CVE-2023-45124)

4.5K 5 0
10
Avatar

Insecure Serialization and new Gadgets in .NET framework (P1)

4.5K 1 0
10
Avatar

Giả lập tấn công mạng với Infection Monkey

5.1K 5 5
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Phòng chống Race Condition trong Django

4.8K 6 0
17
Avatar

Lỗ hổng bảo mật trong WebView ở các ứng dụng Android

6.0K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Giới thiệu Caido: đối thủ tiềm năng của Burp Suite

6.1K 5 0
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.