Software

Software

Sort by: Newest posts

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

63 0 0
-1

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

9 1 0
1

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

428 3 0
0

Software Development Trends trong năm 2019

90 1 0
1

Software Testing Strategies - Part 2

41 1 0
0

Software Testing Strategies - Part 1

121 1 0
1

Design Pattern: State và khóa kết hợp

53 0 0
1

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

752 0 0
1

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

27 0 0
0

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

121 0 0
1

How to Keep your Customers Happy with Better Delivery Management Software?

38 0 0
0

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

68 0 0
0

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

3.4K 6 3
14

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

285 1 2
6

Agile Development

119 0 0
0

Software Project Process: Kanban vs Scrum

324 0 0
0

Agile Methodologies - Scrum

185 1 0
1

Importance of Agile testing

68 0 1
0

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

93 0 0
1

Software Development Process Model - Part 2

156 0 0
0