Software

Software

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về môi trường kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

315 0 0
0
Avatar

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

102 0 0
-1
Avatar

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

43 1 0
1
Avatar

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

7.7K 5 1
  • Avatar
1
Avatar

Software Development Trends trong năm 2019

101 1 0
1
Avatar

Software Testing Strategies - Part 2

78 1 0
0
Avatar

Software Testing Strategies - Part 1

183 1 0
1
Avatar

Design Pattern: State và khóa kết hợp

78 0 0
1
Avatar

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

2.6K 0 0
1
Avatar

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

51 0 0
0
Avatar

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

189 0 0
1
Avatar

How to Keep your Customers Happy with Better Delivery Management Software?

51 0 0
0
Avatar

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

139 0 0
0
Avatar

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

4.9K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

423 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Agile Development

201 0 0
0
Avatar

Software Project Process: Kanban vs Scrum

504 0 0
0
Avatar

Agile Methodologies - Scrum

417 1 0
2
Avatar

Importance of Agile testing

97 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

171 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.