Software

Software

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về môi trường kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

54 0 0
0

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

80 0 0
-1

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

16 1 0
1

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

1.6K 3 0
0

Software Development Trends trong năm 2019

91 1 0
1

Software Testing Strategies - Part 2

47 1 0
0

Software Testing Strategies - Part 1

138 1 0
1

Design Pattern: State và khóa kết hợp

61 0 0
1

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

1.1K 0 0
1

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

32 0 0
0

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

140 0 0
1

How to Keep your Customers Happy with Better Delivery Management Software?

40 0 0
0

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

89 0 0
0

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

3.9K 7 3
14

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

327 1 2
6

Agile Development

138 0 0
0

Software Project Process: Kanban vs Scrum

370 0 0
0

Agile Methodologies - Scrum

229 1 0
1

Importance of Agile testing

82 0 1
0

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

103 0 0
1