Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

3.9K 16 4
25

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

1.9K 15 8
24

[For Newbie] Những kiến thức không thể thiếu nếu muốn sử dụng RSpec trong Rails app

818 24 3
17

Linux bắt nguồn từ đâu ?

2.7K 29 34
55

Tạo secret key mã hoá data dựa trên Elliptic Curve Cryptography

664 5 2
8

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

215 1 0
2

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

278 2 0
12

Một số tiện ích của Firefox hỗ trợ kiểm thử phần mềm

246 4 0
2

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

152 1 0
3

Tìm hiểu về HTTP Cache Manger, HTTP Cookie Manager, HTTP Authorization Manager trong JMeter

385 1 0
1

Putting Together a Golang App Part I

147 1 0
1

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.4K 10 2
12

A thing or two about redis

130 1 0
0

Phần 5: ElasticSearch: Modeling data and handling Relationships

735 2 1
3

OOP: Thế nào là một object tốt?

599 11 0
4

Quản lý toolbar trong một ứng dụng sử dụng Fragment Navigation Pattern như thế nào cho đỡ stress?

393 7 0
4

Machine Learning với Javascript.

1.5K 10 0
20

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.4K 16 2
16

From programming language to software architecture

605 8 0
7

JavaScript: code bất đồng bộ dễ dàng hơn với Promise

1.5K 19 1
15