kubernetes

kubernetes

Sort by: Newest posts

Khởi tạo và setup các môi trường cần thiết cho Kubernetes trên Cloud 9 của AWS sử dụng EKS.

23 0 0
1

Deploy và tạo service Nginx trên kubernetes

82 0 0
3

Sử dụng kubeadm tạo cluster. Deploy Pod Network – Flannel

35 0 0
1

Cài đặt kurbenetes

71 0 0
1

Bài 7. Triển khai Hyperledger Fabric lên Kubernetes.

41 0 0
2

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

301 4 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

894 0 0
7

Giới thiệu về Kubernetes.

815 8 1
10

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.0K 7 0
12

Kubernetes là gì ?

136 0 0
2

Giới thiệu Kubernetes (K8S)

230 1 0
2

Kubernetes Architecture

139 0 1
0

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 2]

103 2 0
0

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 1]

152 0 0
0

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

941 6 9
8

Kubernetes: An Intro to Scalable Deployment in Production - Part 2

79 1 0
2

Kubernetes: An Intro to Scalable Deployment in Production - Part 1

105 1 0
3

Build docker image without docker

269 7 0
9

Tìm hiểu về Kubernetes

3.8K 13 3
21

Phần 2: Kiến trúc của Kubernetes

10.5K 8 1
7