Kubernetes

Kubernetes

Sort by: Newest posts

NodePort vs Ingress vs LoadBalancer trong Kubernetes

145 0 0
1

Tìm hiểu về Service Mesh

302 0 0
6

[Kubernetes] So sánh giữa Deployments, StatefulSets và DaemonSets. Khi nào nên sử dụng chúng?

106 0 1
6

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ChartMuseum hỗ trợ việc custom chart với helm (k8s)

88 2 0
7

Kubernetes - Tìm hiểu về Kubernetes service types

181 1 1
4

Tổng quan về kiến trúc của Kubernetes

537 4 0
6

Tại sao trong tương lai Kubernetes lại không sử dụng Docker nữa ?

932 5 6
19

[Kubernetes] - Hướng dẫn cài đặt Private Docker Registry trên Kubernetes (k8s)

37 0 0
1

[Kubernetes storage] Học cách sử dụng Persistent Volume (PV) và Persistent Volume Claim (PVC)

572 1 2
7

Tự động cài đặt Kubernetes cluster với RKE, rút gọn kubectl command với kubectx và kubens

293 6 0
21

Hướng dẫn cách sử dụng ssh-copy-id để copy public key lên server

209 2 0
10

Làm dev năm 2021 mà không biết cài Debian 10 trong Hyper-V là sai lầm rồi!!

1.0K 6 5
9

Kubernetes - deployment.yaml explained

159 1 0
5

Bạn có quá nhiều sự lựa chọn

512 5 4
14

Kubernetes best practices - Liveness và Readiness Health checks

1.0K 1 0
8

Thực hành Kubernetes (K8S) bằng cách sử dụng lệnh Command

285 0 0
7

Triển khai EFK Stack trên Kubernetes

414 2 0
2

Deploying A Containerized Web Application On Kubernetes

130 3 0
1

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

1.5K 5 1
7

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

1.1K 3 2
6