Kubernetes

Kubernetes

Sort by: Newest posts

Deploying A Containerized Web Application On Kubernetes

43 3 0
0

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

624 3 1
7

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

509 3 2
6

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

190 2 0
2

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

239 1 0
6

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

2.5K 33 7
73

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Microsoft Azure - Azure Kubernetes Service

254 1 3
2

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Google Cloud Platform - Google Kubernetes Engine

499 1 0
2

Deploying Spring Boot microservices trên Kubernetes với minikube [phần 1]

203 1 0
1

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Amazon Web Services - Elastic Kubernetes Service

340 0 1
4

Lý thuyết | Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes, Các thành phần chính trong một Kubernetes Cluster và Các khái niệm cơ bản (Kèm video)

1.0K 5 3
5

Làm thế nào để triển khai môi trường kubernetes product để deploy microservice

526 0 1
2

Sự khác nhau của Kubernetes và Docker

1.0K 1 0
3

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

197 1 1
6

Deploy ứng dụng đầu tiên của bạn lên Kubernetes

1.4K 3 1
5

Kubernetes - Các khái niệm cơ bản và cách khởi tạo một Kubernetes cluster

1.9K 3 0
5

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

775 1 7
9

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

747 0 0
4

Cùng tìm hiểu về Kubernetes Architecture

1.6K 6 0
10

Cài đặt eksctl Tools của AWS, Deploy Kubernetes Dashboard

150 0 1
2