Kubernetes

Kubernetes

Sort by: Newest posts

Làm dev năm 2021 mà không biết cài Debian 10 trong Hyper-V là sai lầm rồi!!

58 1 0
1

Kubernetes - deployment.yaml explained

124 1 0
5

Bạn có quá nhiều sự lựa chọn

434 5 4
12

Kubernetes best practices - Liveness và Readiness Health checks

503 1 0
7

Thực hành Kubernetes (K8S) bằng cách sử dụng lệnh Command

246 0 0
6

Triển khai EFK Stack trên Kubernetes

216 1 0
2

Deploying A Containerized Web Application On Kubernetes

122 3 0
1

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

1.3K 5 1
7

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

1.0K 3 2
6

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

205 2 0
2

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

288 1 0
6

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

2.8K 35 7
80

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Microsoft Azure - Azure Kubernetes Service

307 1 3
2

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Google Cloud Platform - Google Kubernetes Engine

581 1 0
2

Deploying Spring Boot microservices trên Kubernetes với minikube [phần 1]

268 3 0
1

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Amazon Web Services - Elastic Kubernetes Service

463 0 1
4

Lý thuyết | Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes, Các thành phần chính trong một Kubernetes Cluster và Các khái niệm cơ bản (Kèm video)

1.3K 6 3
5

Làm thế nào để triển khai môi trường kubernetes product để deploy microservice

693 0 1
2

Sự khác nhau của Kubernetes và Docker

1.5K 1 0
3

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

221 1 1
6