Kubernetes

Kubernetes

Sort by: Newest posts

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

42 0 0
1

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

148 1 0
6

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

1.7K 11 5
41

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Microsoft Azure - Azure Kubernetes Service

181 1 3
2

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Google Cloud Platform - Google Kubernetes Engine

373 1 0
2

Deploying Spring Boot microservices trên Kubernetes với minikube [phần 1]

131 1 0
1

Thực hành | Set up Kubernetes Cluster trên Amazon Web Services - Elastic Kubernetes Service

186 0 1
4

Lý thuyết | Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes, Các thành phần chính trong một Kubernetes Cluster và Các khái niệm cơ bản (Kèm video)

671 5 3
4

Làm thế nào để triển khai môi trường kubernetes product để deploy microservice

383 0 1
2

Sự khác nhau của Kubernetes và Docker

462 1 0
2

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

154 0 1
6

Deploy ứng dụng đầu tiên của bạn lên Kubernetes

1.1K 3 1
5

Kubernetes - Các khái niệm cơ bản và cách khởi tạo một Kubernetes cluster

1.2K 1 0
4

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

542 1 7
9

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

614 0 0
4

Cùng tìm hiểu về Kubernetes Architecture

1.5K 6 0
10

Cài đặt eksctl Tools của AWS, Deploy Kubernetes Dashboard

130 0 1
2

Deploy App with Kubernetes to GCP

104 1 0
1

Helm là gì ? Nó có liên quan gì đến series này ?

973 0 0
5

Docker vs. Kubernetes: Không thể lựa chọn?

1.4K 2 0
4