Kubernetes

Kubernetes

Sort by: Newest posts

Sự khác nhau của Kubernetes và Docker

91 1 0
1

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

83 0 1
6

Deploy ứng dụng đầu tiên của bạn lên Kubernetes

939 3 1
4

Kubernetes - Các khái niệm cơ bản và cách khởi tạo một Kubernetes cluster

850 1 0
3

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

236 1 2
9

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

450 0 0
4

Cùng tìm hiểu về Kubernetes Architecture

1.3K 6 0
10

Cài đặt eksctl Tools của AWS, Deploy Kubernetes Dashboard

88 0 0
2

Deploy App with Kubernetes to GCP

89 1 0
1

Helm là gì ? Nó có liên quan gì đến series này ?

638 0 0
5

Docker vs. Kubernetes: Không thể lựa chọn?

990 2 0
3

Deploy Air-viewer trên kubernetes sử dụng nginx ingress

285 4 2
7

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

509 2 0
4

Sử dụng Kubernetes-Ingress (NGINX Ingress Controller) để định tuyến nhiều service khác nhau

1.1K 2 0
7

Khởi tạo và setup các môi trường cần thiết cho Kubernetes trên Cloud 9 của AWS sử dụng EKS.

182 0 0
3

Deploy và tạo service Nginx trên kubernetes

479 0 1
4

Sử dụng kubeadm tạo cluster. Deploy Pod Network – Flannel

457 0 0
2

Cài đặt kurbenetes

369 0 0
1

Bài 7. Triển khai Hyperledger Fabric lên Kubernetes.

271 0 0
2

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

985 6 0
4