Tạo SSL Certificate Authority cho HTTPS trên local

534 9 0
9

Monitoring Project

119 1 0
4

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

2.8K 24 8
35

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

1.3K 11 7
21

[Paper Explained] Product Quantization for Approximate Nearest Neighbor Search

177 1 5
7

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning

1.1K 7 11
18

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

178 2 6
13

Cấu trúc dữ liệu B+Tree và ứng dụng trong bài toán xử lý tập có thứ tự

319 10 11
13

UX Best Practices: Thiết kế lại ảnh chụp App cho thật nổi bật (Updated)

1.0K 23 3
36

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

154 2 0
3

Sử dụng Vuex để quản lý state trong VueJS

273 4 0
2

5 lỗi bảo mật cơ bản trong Rails app hay gặp trong thực tế

145 6 0
6

Navigation Architecture Component - Học với hành (P2)

90 2 0
3

Deploy Laravel sử dụng Elastic Beanstalk

229 5 4
10

P vs. NP và chuyện bảo mật

337 3 1
10

Tổng quan HTTP/2

605 12 1
22

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

2.5K 15 13
26

Nghề lập trình 2018

1.8K 20 10
16

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

2.7K 24 7
32

Rails Security Checklist (Part 1)

44 1 0
4