Uiza

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

1.1K 3 2
16

Bạn đang viết commit message như thế nào?

1.5K 26 5
47

Tham chiếu và ghi chú ngắn về ES6, ESNext

508 17 2
26

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

4.2K 37 79
112

Ethereum hoạt động như thế nào ?

346 5 2
14

Original DOM vs. Shadow DOM vs. Virtual DOM

1.4K 11 8
34

Tấn công Prototype Pollution trên các ứng dụng NodeJS

719 9 3
19

Javascript và những câu hỏi khó - part 2

1.4K 12 0
25

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

348 1 0
5

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

541 2 0
11

LIBRA - Nền tảng tiền mã hóa sắp được công bố của Facebook

425 3 2
12

JavaScript và những câu hỏi khó - Part 1

4.7K 43 10
80

Indexing encrypted database field for search

189 1 0
10

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

894 6 9
8

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

1.7K 13 1
26

Zalo đã mã hóa Web API của họ như thế nào?

4.4K 15 20
30

Tôi đã hack 40 website trong 7 phút như thế nào

11.8K 23 4
23

Docker image in production - câu chuyện 1GB hay 100MB

3.4K 30 6
44

Elasticsearch: Giới thiệu

523 12 3
13

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

2.8K 8 0
23