Security

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

27 0 0
0

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

28 0 0
0

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

38 0 0
0

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

686 5 2
4

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

121 0 0
4

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

26 0 0
0

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

65 0 0
0

Keep Sensitive Data Safe and Private in Android app

63 3 0
6

Some security issues in Ruby on Rails apps

11 0 0
0

Turial Security Web Testing – Chapter 2 (Phương pháp tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thực hiện Kiểm thử bảo mật)

164 2 0
1

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

252 3 0
7

iOS/Android Security Guideline (P2)

78 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

53 1 0
1

Hướng dẫn kiểm thử bảo mật cho web application

107 2 0
2

Hướng dẫn về Burp Suite: Phần 2 - Công cụ intruder và repeater.

142 0 4
1

Các lỗ hổng thường gặp và cách thực hiện lập trình an toàn trong phát triển ứng dụng web (P2).

220 2 0
3

Tìm hiểu CSRF là gì? Cách phòng chống tấn công giả mạo

436 3 0
4

iOS/Android Security Guideline (P1)

303 1 0
1

Một số lưu ý bảo mật cần có cho app iOS

80 1 2
3

Gửi mã OTP đến điện thoại để xác thực User sử dụng Twilio

209 1 2
1