Security

Security

Sort by: Newest posts

Khai thác lỗ hổng website từ việc "Upload file"

903 5 0
6

Bảo mật các API Keys bằng Android NDK (Native Development Kit)

111 1 0
2

Giới thiệu về bảo mật web

128 4 0
2

Tam giác bảo mật CIA

120 0 0
1

SQL Injection là gì và Làm thế nào để ngăn chặn nó

139 1 4
4

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn pentest - kiến thức chung (P1)

157 2 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android - Vector khởi tạo

110 0 0
1

Bảo mật trong Android : Keys, Credentials and Storage on Android

44 0 0
1

Tìm hiểu về lỗ hổng CVE 2017-0016 (Phần cuối)

99 0 0
5

Tìm hiểu về URL

82 1 0
1

Storing Data Securely on Android

128 0 0
4

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

155 0 0
1

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

443 1 0
1

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

120 0 0
0

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

144 0 0
7

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

825 6 2
5

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

305 0 1
5

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

40 0 0
0

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

88 0 0
1

Some security issues in Ruby on Rails apps

18 0 0
0