Security

Security

Sort by: Newest posts

Tổng quan về TLS 1.3 - Nhanh hơn và bảo mật hơn

319 5 2
8

Một số lưu ý giúp website Go an toàn hơn

275 1 0
8

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

276 0 3
9

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

656 9 7
15

Data Privacy cho Android (Phần 2)

58 1 0
1

Data Privacy cho Android (Phần 1)

102 0 0
3

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

343 2 0
11

Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu

272 1 0
1

2FA có thực sự cần thiết?

116 1 0
0

Bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tấn công mạng

68 0 0
2

Rails security

56 0 0
1

Shodan - Công cụ tìm kiếm cho kiểm thử bảo mật

355 0 0
4

APP_KEY in Laravel

782 3 2
5

Cold boot attack - Tấn công bảo mật vật lý

120 0 0
1

Một số lưu ý để để ứng dụng Node.JS an toàn hơn

936 11 0
15

Policy trong laravel

152 1 4
4

Khai thác lỗ hổng website từ việc "Upload file"

1.1K 5 0
6

Bảo mật các API Keys bằng Android NDK (Native Development Kit)

165 1 0
2

Giới thiệu về bảo mật web

224 4 0
2

Tam giác bảo mật CIA

136 0 0
1