Security

Security

Sort by: Newest posts

Bảo mật các API Keys bằng Android NDK (Native Development Kit)

57 0 0
1

Giới thiệu về bảo mật web

100 2 0
1

Tìm hiểu Json Web Token (JWT)

67 3 0
3

Tam giác bảo mật CIA

117 0 0
1

SQL Injection là gì và Làm thế nào để ngăn chặn nó

100 1 4
3

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn pentest - kiến thức chung (P1)

123 2 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android - Vector khởi tạo

91 0 0
1

Bảo mật trong Android : Keys, Credentials and Storage on Android

33 0 0
1

Tìm hiểu về lỗ hổng CVE 2017-0016 (Phần cuối)

73 0 0
5

Tìm hiểu về URL

80 1 0
1

Storing Data Securely on Android

120 0 0
4

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

129 0 0
1

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

315 1 0
1

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

88 0 0
0

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

116 0 0
7

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

792 6 2
5

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

244 0 1
5

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

36 0 0
0

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

86 0 0
1

Some security issues in Ruby on Rails apps

15 0 0
0