Security

Security

Sort by: Newest posts

SQL Injection là gì và Làm thế nào để ngăn chặn nó

75 1 4
3

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn pentest - kiến thức chung (P1)

99 2 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android - Vector khởi tạo

79 0 0
1

Bảo mật trong Android : Keys, Credentials and Storage on Android

28 0 0
1

Tìm hiểu về lỗ hổng CVE 2017-0016 (Phần cuối)

62 0 0
5

Tìm hiểu về URL

73 1 0
1

Storing Data Securely on Android

116 0 0
4

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

108 0 0
1

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

221 1 0
1

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

72 0 0
0

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

107 0 0
7

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

778 5 2
4

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

186 0 0
4

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

30 0 0
0

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

82 0 0
0

Some security issues in Ruby on Rails apps

15 0 0
0

Turial Security Web Testing – Chapter 2 (Phương pháp tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thực hiện Kiểm thử bảo mật)

263 2 0
1

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

371 3 0
8

iOS/Android Security Guideline (P2)

88 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

62 1 0
1