Security

Sort by: Newest posts

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn pentest - kiến thức chung (P1)

68 2 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android - Vector khởi tạo

63 0 0
1

Bảo mật trong Android : Keys, Credentials and Storage on Android

21 0 0
1

Tìm hiểu về lỗ hổng CVE 2017-0016 (Phần cuối)

49 0 0
5

Tìm hiểu về URL

67 1 0
1

Storing Data Securely on Android

115 0 0
4

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

86 0 0
1

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

96 1 0
1

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

61 0 0
0

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

94 0 0
7

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

746 5 2
4

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

163 0 0
4

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

26 0 0
0

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

75 0 0
0

Keep Sensitive Data Safe and Private in Android app

69 3 0
6

Some security issues in Ruby on Rails apps

12 0 0
0

Turial Security Web Testing – Chapter 2 (Phương pháp tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thực hiện Kiểm thử bảo mật)

231 2 0
1

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

299 3 0
7

iOS/Android Security Guideline (P2)

84 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

58 1 0
1