Serverless

Serverless

Sort by: Newest posts
Avatar

Golang Serverless Deployment on AWS Lambda

126 0 0
1
Avatar

[AWS Serverless] - Sử dụng Golang và Amazon Rekognition để xây dựng API tìm kiếm khuôn mặt bằng hình ảnh

719 0 0
4
Avatar

Triển khai Django project lên Serverless Platform

178 0 0
2
Avatar

Chạy Python Celery Worker trên nền tảng Serverless, nhiều lợi ích bất ngờ!

583 3 0
6
Avatar

Xây dựng hệ thống tinh gọn và hiệu quả với AWS Serverless technology

2.3K 20 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[Go] Lambda CRUD với Postgres

606 2 0
2
Avatar

Golang cài đặt serverless framework, lambada aws

198 0 0
1
Avatar

Vì mẹ anh bắt tìm hiểu serverless

1.5K 10 4
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Vũ trụ trong AWS lambda

1.8K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 11 - Lambda Auto Scaling (END)

1.2K 3 0
18
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 10 - Debugging , Monitoring, Tracing AWS Lambda

1.3K 4 0
14
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 9 - Codepipeline Notification with AWS Chatbot and AWS SNS

1.0K 3 0
18
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 8 - CI/CD with CodePipeline: Automatic Update Lambda and S3 SPA

1.9K 2 15
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 7 - Organization environment with Lambda version and alias

876 1 7
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 6 (bổ sung) - Add custom domain for CloudFront

1.0K 0 1
 • Avatar
11
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 6 - Using CloudFront and Lambda@Edge for static caching

1.5K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 5 - Authentication with Amazon Cognito - Part 2

1.0K 2 19
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 5 - Authentication with Amazon Cognito - Part 1

1.7K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 4 - Integrate AWS Lambda with S3 for file storage and hosting web app

1.8K 2 11
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 3 - Integrate AWS Lambda with DynamoDB for data persistence

2.2K 5 0
21
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.