microservices

microservices

Sort by: Newest posts
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

1.0K 7 1
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

710 0 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Microservices: Những sai lầm và chiến lược chuyển đổi từ Monolith

1.2K 7 0
9
Avatar

Keycloak Secure any application

165 0 0
0
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

3.2K 66 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
148
Avatar

Microservices - the first challenge - Application boundary

1.0K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Huớng dẫn sử dụng Tool Backup MongoDB và tích hợp vào hệ thống Microservices

313 3 0
0
Avatar

Mirocservices P1 - What, Why and When

431 2 0
2
Avatar

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

3.6K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

4.6K 5 0
8
Avatar

Microservices hay Monolithic architecture

747 2 0
3
Avatar

Testing for Microservices

65 1 0
0
Avatar

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.3K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Asynchronous microservices

624 1 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

1.3K 3 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

3.6K 10 0
10
Avatar

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

245 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

2.4K 18 0
19
Avatar

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

5.6K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

2.5K 3 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.