microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Microservices hay Monolithic architecture

440 2 0
3

Testing for Microservices

33 1 0
0

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.2K 4 2
3

Asynchronous microservices

178 1 6
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

426 2 0
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

940 5 0
6

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

197 1 1
2

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

1.4K 17 0
16

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

2.0K 4 1
13

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

980 2 0
4

Golang, Protocol Buffer & gRPC

107 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

1.9K 4 1
9

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

561 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

2.1K 4 0
11

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

226 0 0
3

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

764 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

971 3 1
3

Tại sao nên dùng microservices và containers?

1.5K 6 0
5

API Gateway là gì? Tại sao một hệ thống microservices lại cần API Gateway?

6.9K 5 0
16

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

1.7K 4 6
9