microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Microservices hay Monolithic architecture

274 1 0
2

Testing for Microservices

21 1 0
0

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.1K 4 2
3

Asynchronous microservices

46 1 6
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

194 2 0
2

Sử dụng PHP để xây dựng kiến trúc microservices

317 0 1
5

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

445 4 0
5

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

118 1 1
2

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

886 16 0
15

Tạo một Nodejs microservice và deploy với docker (Phần 2)

138 2 0
4

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

1.0K 4 1
8

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

573 1 0
3

Golang, Protocol Buffer & gRPC

70 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

961 3 1
8

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

309 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

1.4K 4 0
10

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

183 0 0
3

patterns-for-distributed-transactions-within-a-microservices-architecture

380 2 1
2

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

526 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

567 3 1
3