microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Microservices hay Monolithic architecture

390 2 0
3

Testing for Microservices

31 1 0
0

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.1K 4 2
3

Asynchronous microservices

120 1 6
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

331 2 0
2

Sử dụng PHP để xây dựng kiến trúc microservices

478 0 1
5

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

698 5 0
5

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

179 1 1
2

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

1.1K 17 0
15

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

1.6K 4 1
11

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

806 2 0
3

Golang, Protocol Buffer & gRPC

95 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

1.2K 3 1
8

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

462 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

1.8K 4 0
11

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

206 0 0
3

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

657 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

795 3 1
3

Tại sao nên dùng microservices và containers?

1.4K 5 0
5

API Gateway là gì? Tại sao một hệ thống microservices lại cần API Gateway?

5.8K 4 0
14