microservices

Golang, Protocol Buffer & gRPC

1 0 0
0

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

35 0 1
3

Thắc mắc về chức năng của Api Getway và Aggregator service

10 0 0
0

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

11 0 0
0

Thế nào thì có thể gọi là Micro-Service?

11 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

620 1 0
6

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

119 0 0
3

patterns-for-distributed-transactions-within-a-microservices-architecture

50 1 0
1

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

141 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

213 3 1
1

Tại sao nên dùng microservices và containers?

571 4 0
3

API Gateway là gì? Tại sao một hệ thống microservices lại cần API Gateway?

1.8K 3 0
8

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

783 4 6
9

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

560 5 0
3

Azure Cosmos DB: A Guide to Microsoft's Database Service

143 0 0
0

Microservices là gì?

698 1 0
5

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

1.9K 7 4
4

Tạo ứng dụng Microservices (đơn giản) với Spring Boot

2.1K 2 3
11

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

1.1K 7 0
5

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

1.4K 4 0
3