microservices

microservices

Sort by: Newest posts
Avatar

Elasticsearch - Giải quyết bài toán tìm kiếm và truy vấn dữ liệu

751 4 0
2
Avatar

Top 10 câu hỏi phỏng vấn về System Design và Microservices

3.5K 23 5
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

🚀 Excited to Share: Deploying AWS Load Balancer Controller in Kubernetes 🚀

50 1 0
1
Avatar

Microservices: Kiến Trúc Hệ Thống Đang Làm Mưa Làm Gió - System Design Concept

1.3K 13 0
12
Avatar

Kỹ thuật thiết kế kiến trúc phần mềm trong .NET: Phân tích sâu về khuôn mẫu thiết kế kiến trúc phổ biến.

683 6 0
3
Avatar

A note when I learn about gRPC

105 0 0
1
Avatar

Triển khai ứng dụng theo kiến trúc microservices thật đơn giản

444 2 0
7
Avatar

Microservices với Spring Boot và Spring Cloud (Phần 3) - Cấu hình Auth Service, User Service và run test cấu hình

1.9K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Microservices với Spring Boot và Spring Cloud (Phần 2) - Cấu hình dự án ban đầu bằng Eureka Server, Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Config

5.2K 4 0
10
Avatar

Microfrontend, Module Federation - đưa microservices đến với frontend

4.0K 32 25
 • Avatar
 • Avatar
67
Avatar

Microservices với Spring Boot và Spring Cloud (Phần 1) - Giới thiệu về Microservices

3.5K 9 0
8
Avatar

CQRS Design Pattern trong kiến trúc Microservices

2.1K 12 5
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

API as a services P1 - Project requirement và system architect

201 0 0
4
Avatar

Xây dựng hệ thống tinh gọn và hiệu quả với AWS Serverless technology

2.2K 19 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Cùng mình xây dựng một kiến trúc phần mềm

5.2K 56 11
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

Giới thiệu về Microservices Architecture

3.5K 74 31
 • Avatar
 • Avatar
78
Avatar

Chuyển đổi từ monolith sang microservices qua ví dụ

1.5K 10 0
15
Avatar

Các bài viết ngắn phần 23

129 3 0
8
Avatar

Bài 7: Dùng Kong Gateway để triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices trên Microk8s

41.3K 32 16
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Deta - micro server miễn phí dành cho dev

8.0K 13 0
22
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.