Happ New Year 2021

Javascript và những câu hỏi khó - part 2

1.9K 19 0
30

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

2.9K 1 1
11

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

961 4 0
13

LIBRA - Nền tảng tiền mã hóa sắp được công bố của Facebook

485 3 2
13

JavaScript và những câu hỏi khó - Part 1

5.9K 57 10
89

Indexing encrypted database field for search

288 2 0
11

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

1.3K 9 9
14

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

3.9K 15 1
32

Zalo đã mã hóa Web API của họ như thế nào?

5.9K 23 21
44

Tôi đã hack 40 website trong 7 phút như thế nào

18.4K 28 5
28

Docker image in production - câu chuyện 1GB hay 100MB

4.1K 35 6
52

Elasticsearch: Giới thiệu

726 13 3
15

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

4.5K 11 4
27

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

3.9K 22 7
45

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

432 2 0
6

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

3.3K 6 31
22

Sentence Vectors: Các phương pháp mô hình hóa câu văn lên không gian vector

1.2K 5 2
13

Docker API

521 3 1
10

Bàn về các nguyên lý lập trình

925 4 1
7

JavaScript: Popup

2.1K 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.