Viblo May Fest

Tôi đã hack hệ thống điểm danh của trường mình như thế nào?

2.6K 6 6
16

Hướng dẫn về cách dùng hàm $.ajax() của JQuery

20.8K 4 3
9

API Authentication sử dụng JWT trong Laravel

16.9K 19 2
18

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

513 9 0
25

Mô hình quan hệ - thực thể (Entity – Relationship Model)

80.3K 22 2
16

Docker cho người mới bắt đầu (Phần 1)

776 5 4
5

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

5.9K 5 3
11

Tìm hiểu về kỹ thuật phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương trong kiểm thử hộp đen

16.8K 1 1
3

Đào sâu về MySQL

2.5K 15 8
13

Bài toán "Super fast API" với Golang và Mongodb

383 10 9
20

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

242 6 1
20

Một số câu lệnh git không phải ai cũng hay dùng

860 4 0
9

Kỹ thuật tấn công XSS và cách ngăn chặn

12.4K 5 2
2

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

10.6K 17 44
24

Bạn đã thực sự "biết" HTTP Response Status Code?

901 5 3
6

Hãy suy nghĩ đơn giản - Mọi thứ sẽ thật đơn giản

2.8K 1 0
10

Map, Filter, Reduce ... JavaScript

1.4K 4 2
7

Tìm hiểu về Business Analyst (BA) - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

52.6K 14 8
11

Giới thiệu về thuật toán Quick Sort

16.8K 6 3
4

Kiểm tra một số có phải số nguyên tố không bằng regex?

621 8 2
24