dynamodb

dynamodb

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác nhau giữa Key-value stores (S3, redis, dynamodb) vs Document databases (mongodb)

193 1 0
2
Avatar

Awesome DynamoDB 🚀

236 1 0
1
Avatar

What is AWS DynamoDB? AWS DynamoDB with Java

766 0 0
6
Avatar

Tạo REST API với Serverless Framework, Lambda, và Node.js

3.8K 6 0
9
Avatar

REST API sử dụng AWS API Gateway, Lambda và DynamoDB

2.4K 2 0
3
Avatar

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

2.5K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Xây dựng ứng dụng web với Python + Flask Framework + Angular2 + DynamoDB - Phần 5

807 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Xây dựng ứng dụng web với Python + Flask Framework + Angular2 + DynamoDB - Phần 4

726 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Xây dựng ứng dụng web với Python + Flask Framework + Angular2 + DynamoDB - Phần 3

1.1K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Xây dựng ứng dụng web với Python + Flask Framework + Angular2 + DynamoDB - Phần 2

1.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Viết một CRUD API sử dụng Serverless Framework & DynamoDB

1.9K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Xây dựng ứng dụng web với Python + Flask Framework + Angular2 + DynamoDB - Phần 1

2.2K 7 1
 • Avatar
2
Avatar

Serverless mobile application development made with React Native and AWS MobileHub

1.1K 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Serverless Typescript với AWS Lambda, API Gateway và DynamoDB trên môi trường offline - Phần 02

1.2K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Acloud.guru: Why Amazon DynamoDB isn’t for everyone

1.2K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Serverless Typescript với AWS Lambda, API Gateway và DynamoDB trên môi trường offline - Phần 01

2.6K 13 6
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Các câu lệnh cơ bản khi QA sử dụng với Dynamodb

1.1K 1 0
7
Avatar

[Seminar] Amazon DynamoDB - The limitations

1.1K 2 0
11
Avatar

Tạo chức năng quản lý migrations cho DynamoDB trong project Laravel

1.2K 3 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.