Backend

Backend

Sort by: Newest posts
Avatar

Triển khai MongoDB với Docker trên Digital Ocean (Phần 2: Replica Set - same VPS)

359 1 0
5
Avatar

Triển khai MongoDB với Docker trên Digital Ocean (Phần 1: Standalone)

642 0 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Xử lý luồng dữ liệu trong Apache Kafka và Apache Flink

555 4 0
4
Avatar

Tiêu hoá file cấu hình MongoDB

318 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Lập trình REST API TODO List với Golang - Từ UI tới triển khai

178 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Golang Environment Variable: Biến môi trường trong Golang

140 0 0
2
Avatar

Lập trình backend là gì? Tự học lập trình REST API với Golang

177 0 0
2
Avatar

Sử dụng Apache Kafka với Quarkus

672 0 1
 • Avatar
7
Avatar

Làm backend với Java Spring, tôi nên biết (thêm) những gì?

4.4K 26 7
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Từ OAuth đến OpenID Connect

845 6 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Debug NodeJS app using visual code

1.0K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

1.5K 4 0
11
Avatar

Frontend và backend là gì?

114 1 0
0
Avatar

Frontend và backend là gì?

760 0 0
2
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

2.4K 10 13
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Giao thức TCP (Phần 2)

281 1 0
0
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Giao thức TCP (Phần 1)

308 3 0
3
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Mô Hình OSI (Phần 3)

216 1 0
2
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Mô Hình OSI (Phần 2)

327 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Mô Hình OSI (Phần 1)

566 4 1
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.