Backend

Backend

Sort by: Newest posts
Avatar

Cơ bản về gRPC và cách Protobuf mã hóa giữ liệu trong gRPC

40 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Tư duy mở trong thiết kế hệ thống High Availability

677 5 0
9
Avatar

Tìm hiểu về mối quan hệ nhiều - nhiều trong Lavarel

56 0 0
2
Avatar

Phân tích về các vấn đề bảo mật phổ biến và cách giải quyết khi phát triển Backend RestAPI

1.0K 9 0
13
Avatar

Connection pool

326 0 0
3
Avatar

HTTPS là gì? Giải thích chi tiết SSL/TLS bằng chuyện tình Chó và Mèo

1.8K 19 4
Avatar

Triển khai MongoDB với Docker trên Digital Ocean (Phần 2: Replica Set - same VPS)

516 2 0
5
Avatar

Triển khai MongoDB với Docker trên Digital Ocean (Phần 1: Standalone)

957 0 4
Avatar

Xử lý luồng dữ liệu trong Apache Kafka và Apache Flink

1.4K 4 0
4
Avatar

Tiêu hoá file cấu hình MongoDB

524 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Lập trình REST API TODO List với Golang - Từ UI tới triển khai

368 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Golang Environment Variable: Biến môi trường trong Golang

1.1K 0 0
2
Avatar

Lập trình backend là gì? Tự học lập trình REST API với Golang

1.7K 0 0
2
Avatar

Sử dụng Apache Kafka với Quarkus

875 1 1
  • Avatar
8
Avatar

Làm backend với Java Spring, tôi nên biết (thêm) những gì?

6.2K 33 9
Avatar

Từ OAuth đến OpenID Connect

2.4K 7 5
Avatar

Debug NodeJS app using visual code

1.9K 4 5
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

2.9K 6 0
15
Avatar

Frontend và backend là gì?

157 1 0
0
Avatar

Frontend và backend là gì?

1.1K 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.