sharding

sharding

Sort by: Newest posts

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

6.0K 51 21
77

Database sharding là gì?

2.8K 3 1
1

Instagram đã sinh ra ID trong database của họ như thế nào

2.6K 16 12
25