microservice

microservice

Sort by: Newest posts

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

45 0 0
5

Telemetry cần thiết như nào trong kiến trúc Microservice.

121 0 3
4

Microservice có thực sử làm hệ thống đơn giản hơn, dễ quản lý và maintain hơn?

18 0 0
0

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

1.4K 9 0
9

Cài đặt Jaeger Tracing để theo dõi các services trong một hệ thống Microservice.

872 5 1
12

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

1.7K 5 4
5

Microservice Architecture là gì? Tại sao bây giờ chúng ta cần đến nó

242 2 0
2

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

1.5K 4 1
2

Giới thiệu về Microservices

177 1 0
1

Microservice with go-kit Part II

43 2 0
0

Giới thiệu về Microservices

267 4 2
7

Microservice with go-kit Part I

73 0 0
2

Triển khai kiến trúc Microservice với ứng dụng Ruby on Rails đơn giản

68 0 0
1

Giải pháp xác thực và phân quyền cho microservice

874 4 0
3

Giới thiệu về Apache Thrift

736 2 1
2

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

2.7K 5 3
14

Introduce about Dropwizard, a simple library for RESTful web services

166 0 0
1

Microservice từ bàn giấy đến triển khai - Phần 1 Microservice là cái gì ?

3.7K 13 0
20

Dựng 1 image môi trường docker microservice cho project

892 1 2
3

Keeping your secrets private. Vault Project.

327 0 0
1