microservice

microservice

Sort by: Newest posts
Avatar

Dựng Golang microservice boilerplate theo clean architecture

142 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 1

173 0 0
2
Avatar

Định tuyến đường đi các Microservices trong Kubernetes sử dụng Istio

625 4 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Giới thiệu

53 0 0
0
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

1.6K 4 0
11
Avatar

[ Docker ] Bài 2 : Các cách để xây dựng Docker application cơ bản

718 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[ Docker ] Bài 1 - Docker là gì ? Tại sao nên dùng Docker ?

1.8K 5 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

1.5K 3 0
10
Avatar

Giới thiệu về Định Lý CAP

902 0 0
1
Avatar

Keycloak Secure any application

152 1 0
1
Avatar

So sánh Microservice với Monolith

309 1 0
2
Avatar

Microservice 001: Monolithic và sự hình thành của Microservice

2.1K 21 3
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

606 3 0
2
Avatar

Tìm hiểu về microservice

1.2K 0 0
2
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

2.1K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Microservices Architecture

2.7K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

1.9K 6 0
8
Avatar

Telemetry cần thiết như nào trong kiến trúc Microservice.

2.4K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Microservice có thực sử làm hệ thống đơn giản hơn, dễ quản lý và maintain hơn?

144 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

2.7K 13 1
 • Avatar
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.