microservice

microservice

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về microservice

445 0 0
2

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

1.1K 1 2
2

Microservices Architecture

1.7K 7 2
9

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

1.6K 4 0
7

Telemetry cần thiết như nào trong kiến trúc Microservice.

1.0K 2 4
6

Microservice có thực sử làm hệ thống đơn giản hơn, dễ quản lý và maintain hơn?

109 0 1
2

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

1.9K 12 0
13

Cài đặt Jaeger Tracing để theo dõi các services trong một hệ thống Microservice.

1.6K 5 1
13

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

2.2K 6 4
5

Microservice Architecture là gì? Tại sao bây giờ chúng ta cần đến nó

714 2 0
2

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

2.2K 6 1
3

Giới thiệu về Microservices

332 1 2
2

Microservice with go-kit Part II

283 2 0
0

Giới thiệu về Microservices

422 4 2
7

Microservice with go-kit Part I

522 0 0
2

Triển khai kiến trúc Microservice với ứng dụng Ruby on Rails đơn giản

375 2 0
0

Giải pháp xác thực và phân quyền cho microservice

1.7K 4 0
4

Giới thiệu về Apache Thrift

1.6K 2 1
2

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

3.4K 5 3
15

Introduce about Dropwizard, a simple library for RESTful web services

257 0 0
1