microservice

microservice

Sort by: Newest posts

Spring Reactive microservice - phần 1

57 2 0
0

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

609 0 2
2

Microservices Architecture

993 4 2
7

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

1.5K 4 0
7

Telemetry cần thiết như nào trong kiến trúc Microservice.

577 2 4
5

Microservice có thực sử làm hệ thống đơn giản hơn, dễ quản lý và maintain hơn?

60 0 0
1

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

1.5K 9 0
10

Cài đặt Jaeger Tracing để theo dõi các services trong một hệ thống Microservice.

1.0K 5 1
13

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

1.8K 5 4
5

Microservice Architecture là gì? Tại sao bây giờ chúng ta cần đến nó

317 2 0
2

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

1.7K 4 1
3

Giới thiệu về Microservices

217 1 2
1

Microservice with go-kit Part II

78 2 0
0

Giới thiệu về Microservices

328 4 2
7

Microservice with go-kit Part I

164 0 0
2

Triển khai kiến trúc Microservice với ứng dụng Ruby on Rails đơn giản

121 0 0
1

Giải pháp xác thực và phân quyền cho microservice

1.0K 4 0
3

Giới thiệu về Apache Thrift

943 2 1
2

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

2.8K 5 3
14

Introduce about Dropwizard, a simple library for RESTful web services

195 0 0
1