microservice

microservice

Sort by: Newest posts
Avatar

Cơ bản về gRPC và cách Protobuf mã hóa giữ liệu trong gRPC

23 0 0
0
Avatar

Distributed monolith và pha cứu thua ngoạn mục của team DevOps

1.3K 10 1
 • Avatar
47
Avatar

Dựng Golang microservice boilerplate theo clean architecture

2.5K 12 4
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 1

1.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Định tuyến đường đi các Microservices trong Kubernetes sử dụng Istio

747 4 3
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Giới thiệu

556 1 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

So sánh giữa kiến trúc Microservice và Monolithic

148 1 0
3
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

2.8K 6 0
15
Avatar

[ Docker ] Bài 2 : Các cách để xây dựng Docker application cơ bản

846 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[ Docker ] Bài 1 - Docker là gì ? Tại sao nên dùng Docker ?

2.0K 5 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

2.6K 4 0
15
Avatar

Giới thiệu về Định Lý CAP

1.5K 2 0
3
Avatar

Keycloak Secure any application

249 1 0
1
Avatar

So sánh Microservice với Monolith

509 1 0
2
Avatar

Microservice 001: Monolithic và sự hình thành của Microservice

2.6K 22 3
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

902 4 0
2
Avatar

Tìm hiểu về microservice

2.9K 0 0
2
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

2.5K 2 3
Avatar

Microservices Architecture

3.0K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

2.0K 6 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.