microservice

microservice

Sort by: Newest posts
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

715 3 0
9
Avatar

[MSDP] - CQRS Pattern

592 6 0
6
Avatar

[ Docker ] Bài 2 : Các cách để xây dựng Docker application cơ bản

571 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[ Docker ] Bài 1 - Docker là gì ? Tại sao nên dùng Docker ?

1.5K 4 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

639 1 0
9
Avatar

Giới thiệu về Định Lý CAP

178 0 0
0
Avatar

Keycloak Secure any application

98 1 0
1
Avatar

So sánh Microservice với Monolith

152 1 0
2
Avatar

Microservice 001: Monolithic và sự hình thành của Microservice

1.7K 20 3
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

442 3 0
2
Avatar

Tìm hiểu về microservice

754 0 0
2
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

1.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Microservices Architecture

2.3K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

1.7K 6 0
8
Avatar

Telemetry cần thiết như nào trong kiến trúc Microservice.

1.7K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Microservice có thực sử làm hệ thống đơn giản hơn, dễ quản lý và maintain hơn?

132 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

2.4K 12 1
 • Avatar
13
Avatar

Cài đặt Jaeger Tracing để theo dõi các services trong một hệ thống Microservice.

2.6K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

2.7K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Microservice Architecture là gì? Tại sao bây giờ chúng ta cần đến nó

1.1K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.