UX Best Practices: Thiết kế lại ảnh chụp App cho thật nổi bật (Updated)

1.1K 24 3
37

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

186 4 0
3

Sử dụng Vuex để quản lý state trong VueJS

508 4 0
3

5 lỗi bảo mật cơ bản trong Rails app hay gặp trong thực tế

156 6 0
6

Navigation Architecture Component - Học với hành (P2)

113 2 0
3

Deploy Laravel sử dụng Elastic Beanstalk

286 5 4
10

P vs. NP và chuyện bảo mật

376 4 1
10

Tổng quan HTTP/2

686 13 1
22

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

2.8K 16 13
28

Nghề lập trình 2018

2.2K 21 10
18

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

3.0K 24 7
32

Rails Security Checklist (Part 1)

48 1 0
4

Paging Lib - Tối ưu hóa tải dữ liệu lên RecyclerView trong ứng dụng Android !

381 3 0
5

NLP: Khmer Word Segmentation(part I)

93 0 0
5

Putting Together a Golang App III

201 1 0
3

Một vài thủ thuật nhỏ khi sử dụng dòng lệnh Linux

1.2K 22 6
26

Authentication with Google OAuth using Nodejs, Passportjs, MongoDB

624 6 1
7

Tổng quan về Traefik

676 7 4
7

Little endian vs. Big endian

519 2 0
3

Tìm hiểu về resume download

3.8K 31 5
44