Burp Suite

Burp Suite

Sort by: Newest posts

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

1.5K 12 1
9

Pentest và sử dụng Burp Suite vào quá trình pentest

526 2 0
1

Tìm kiếm các lỗi IDOR, chưa bao giờ lại dễ đến thế với extension Autorize

1.7K 1 0
5

Sử dụng Burp Intruder sao cho hiệu quả [Phần 2]

318 2 0
3

Sử dụng Burp Suite Intruder sao cho hiệu quả [Phần 1]

1.0K 3 0
4