LLM

LLM

Sort by: Newest posts
Avatar

ChatGPT Series 6: Multimodal RAG và Những phương pháp được nghiên cứu để cải thiện chất lượng hệ thống RAG

63 0 0
4
Avatar

Gemma - Bước tiến mới của Google

146 0 0
1
Avatar

Text Summarization with LLM

53 0 0
1
Avatar

Làm thế nào để thao tác với LLM model?

82 2 0
2
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P3) - Cải thiện Retrieval Augmented Generation (RAG) với query transformation

246 0 0
7
Avatar

LLM Hacking: Prompt Injection

1.2K 3 0
15
Avatar

ChatGPT Series 5: Tìm hiểu về Retrieval Augmented Generation (RAG)

843 2 1
 • Avatar
11
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 2)

367 0 0
10
Avatar

[Paper Explain] IAG: Induction-Augmented Generation Framework for Answering Reasoning

120 0 0
6
Avatar

[Chatbot-LLMs] Xây dựng chatbot hỏi đáp tài liệu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn GPT3.5 và thư viện Langchain

3.3K 12 11
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 1)

852 7 1
 • Avatar
13
Avatar

Hướng dẫn tạo chat bot với OpenAI Assistant bằng Python

1.1K 1 0
6
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P2) - Retrieval Augmented Generation - cứu cánh cho sự "ảo tưởng" của các LLM

1.1K 2 0
14
Avatar

[Paper Explain] Sử dụng Self-Instruct và Unnatural Instruction để tạo thêm dữ liệu training LLM

308 0 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

BÀI GIẢNG MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN VÀ ỨNG DỤNG - SOICT SUMMER SCHOOL 2023

616 0 0
3
Avatar

Tất tần tật những kĩ thuật Prompt Engineering hữu ích nhất cho chatGPT

1.9K 5 1
 • Avatar
9
Avatar

[Vinh danh Paper] QLoRA: Quantize để training mô hình hàng tỷ tham số trên Google Colab

2.4K 10 0
34
Avatar

Tất tần tật về LLaMA-2 - liệu có đủ làm nên một cuộc cách mạng mới

5.7K 12 9
 • Avatar
 • Avatar
43
Avatar

Fine-tuning một cách hiệu quả và thân thiện với phần cứng: Adapters và LoRA

3.6K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Lightweight Fine-Tuning: Một hướng đi cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models (Phần 2)

1.5K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
25
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.