Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

2.8K 1 0
12

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

3.3K 2 4
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

3.8K 11 5
29

SƠ LƯỢC WORD EMBEDDING

4.7K 4 3
5

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

382 0 0
4

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

3.4K 7 4
25

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

7.3K 5 3
12

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

1.3K 7 6
24

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

541 5 9
8

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

624 1 0
5

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras (part 2)

2.4K 2 0
7

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

770 4 5
18

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

12.1K 17 44
24

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

1.1K 4 3
7

Phần 3: Deep Learning cho Chatbot - Thiết kế generative Chatbot

1.1K 3 1
2

Phần 2: Deep Learning cho Chatbot - Tạo một retrieval-based model Chatbot

1.5K 1 5
3

Phần 1: Deep learning cho Chatbot – Giới thiệu

2.7K 2 2
6

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

4.3K 8 10
27

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

3.8K 11 6
39

Tranfer Learning: part 1 Introduction

1.6K 1 1
5