Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

85 0 1
2

Separable Convolutions - Toward realtime detection applications

36 0 0
3

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

3.4K 35 74
105

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

494 1 0
11

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

164 1 7
6

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

879 2 1
9

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

1.2K 11 1
25

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

41 0 0
0

Deep Spelling: Data collection

61 2 0
1

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

155 1 1
5

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

206 2 2
6

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

210 1 8
8

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

250 1 0
7

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

2.6K 8 0
22

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

1.3K 1 15
17

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

108 0 1
1

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

352 1 2
7

[NN] Mạng nơ-ron nhân tạo - Neural Networks

118 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

868 3 1
7

Faster RCNN for Object Detection with Keras

725 1 0
2