Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

310 0 3
4

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

502 3 5
14

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

166 0 1
2

Separable Convolutions - Toward realtime detection applications

67 0 0
3

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

4.3K 37 79
112

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

546 3 0
12

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

309 1 7
6

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

977 3 1
10

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

1.7K 13 1
26

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

51 0 0
0

Deep Spelling: Data collection

72 2 0
1

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

248 1 1
5

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

311 2 2
7

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

290 1 8
8

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

447 1 0
7

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

2.8K 9 0
24

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

1.7K 3 19
18

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

147 0 1
2

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

422 1 2
7

[NN] Mạng nơ-ron nhân tạo - Neural Networks

159 0 0
0