Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Modern Recommendation Systems in Real Application

420 2 3
7

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

989 5 2
6

Neural Machine Translation, mô hình dịch máy và đánh giá mô hình dịch máy

395 0 3
4

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

591 3 5
14

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

241 0 1
2

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

100 0 0
3

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

4.5K 37 79
114

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

563 3 0
12

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

380 1 7
7

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.0K 3 1
10

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

1.8K 13 1
26

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

55 0 0
0

Deep Spelling: Data collection

78 2 0
1

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

287 1 1
6

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

381 2 2
7

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

327 1 8
8

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

494 1 0
7

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

3.0K 9 0
24

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

1.8K 5 24
18

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

173 0 1
2