Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 1)

8.2K 3 4
10

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

571 0 3
4

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

149 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

309 0 5
6

Deep Learning: Faceswap model

812 2 0
5

Giới thiệu về Deep Learning, Deep Learning hoạt động như thế nào?

5.5K 1 1
10

Sử dụng CNN trong bài toán nhận dạng mặt người ( Phần 1 )

4.7K 4 0
5

Build Face ID for Web with Keras

954 3 0
3

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

6.7K 6 6
10

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.2K 3 0
6

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

4.8K 5 9
7

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

8.0K 7 2
14

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

4.5K 11 1
12

Intro to Keras The Python Deep Learning library

213 0 0
0

[Viblo Deployment Day] Natural Language Processing and Deep Learning Techniques for Vietnamese Analysis

409 1 0
5

[Viblo Deployment Day] Implementing AI - Challenges and Opportunities

213 0 0
3

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

247 0 0
4

Intro to Deep Learning

220 0 0
1

Vanishing & Exploding Gradients Problems in Deep Neural Networks (Part 2)

2.0K 5 1
6

Vanishing & Exploding Gradients Problems in Deep Neural Networks (Part 1)

2.2K 4 1
4