Reinforcement learning

Reinforcement learning

Sort by: Newest posts

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

64 3 0
8

Giới thiệu về Reinforcement Learning (RL)

1.5K 1 0
7

Giới thiệu về học tăng cường và ứng dụng Deep Q-Learning chơi game CartPole

4.8K 3 9
26

Reinforcement learning