+6

[Điểm Tin AI Tuần Qua] Số thứ nhất: 20/11/2022 - 27/11/2022

Đến với số đầu tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung chính như sau: 1, Các hoạt động đáng chú ý trong tuần: Kubernetes AI Keynote & Videos Introducing TorchMultimodal - a library for accelerating exploration in Multimodal AI Galactica The Scientific LLM 2, Các bài viết nổi bật: The Distributed Computing Manifesto The Complete Guide to NLP Thoughts on ML Engineering After a Year of my PhD NVIDIA's Merlin Dataloader MultiRay: Optimizing efficiency for large-scale AI models 3, Các sự kiện sắp diễn ra: NeurIPS 2022 - ngày 09/12/2022 Toronto ML Summit - ngày 29/11/2022


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.