Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

403 1 2
7

[NN] Mạng nơ-ron nhân tạo - Neural Networks

144 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

1.2K 4 1
8

Faster RCNN for Object Detection with Keras

1.0K 1 1
2

Thuật toán Visualize Filter trong Deep learning.

91 0 0
2

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

442 1 4
6

Hotword detection cho những trợ lý ảo thông minh

220 1 2
11

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

353 0 4
12

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

143 0 0
1

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

1.5K 0 0
7

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

2.0K 3 3
8

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

2.1K 9 5
18

SƠ LƯỢC WORD EMBEDDING

2.3K 4 3
5

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

299 0 0
4

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

1.8K 4 3
21

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

3.0K 4 3
9

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

1.0K 6 6
22

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

341 3 2
6

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

385 0 0
5

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras (part 2)

1.4K 1 0
5