Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

366 1 4
6

Hotword detection cho những trợ lý ảo thông minh

199 1 2
11

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

310 0 3
10

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

101 0 0
1

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

1.2K 0 0
7

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

1.5K 1 1
7

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

1.6K 8 5
17

SƠ LƯỢC WORD EMBEDDING

1.7K 4 3
5

Tìm niềm cảm hứng để bắt đầu học Deep Learning

282 0 0
4

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

1.5K 3 3
21

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

2.1K 4 3
7

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

957 6 6
22

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

291 3 2
5

Dăm ba phép tính cơ bản với Computational Graphs trong TensorFlow

326 0 0
5

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras (part 2)

1.2K 1 0
5

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

641 3 5
17

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

4.9K 12 39
20

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

872 4 3
7

Phần 3: Deep Learning cho Chatbot - Thiết kế generative Chatbot

761 2 1
2

Phần 2: Deep Learning cho Chatbot - Tạo một retrieval-based model Chatbot

987 1 5
3