Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Machine Translate với Attention trong Deep Learning

1.2K 4 1
11

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

2.6K 14 1
30

Artificial Intelligence vs Machine Learning vs Deep Learning

69 0 0
0

Deep Spelling: Data collection

124 2 0
1

Feature Engineering (Phần 2): Feature engineering với dữ liệu dạng số liên tục (Continuous Numeric Data)

659 1 1
7

Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature-based trong bài toán nhận diện ký tự OCR

742 3 2
9

[Object Detection Part 1] Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ "khó nhằn" trong AI

525 1 8
8

Ask Me Anything - Question Answering với Deep Learning

859 1 0
9

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

3.6K 10 4
25

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

2.5K 6 31
20

Có thể áp Artificial Intelligence vàoTrading không?

364 3 1
3

Biến ảnh của bạn thành các tác phẩm hội hoạ với Neural Style Transfer

798 1 2
9

[NN] Mạng nơ-ron nhân tạo - Neural Networks

896 0 0
0

[Handbook CV with DL - Phần 3] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Keras

2.8K 4 1
11

Faster RCNN for Object Detection with Keras

2.3K 2 1
4

Thuật toán Visualize Filter trong Deep learning.

186 0 0
2

Ứng dụng Deep Learning vào bài toán giấu tin trong ảnh (Image steganography)

815 1 9
7

Hotword detection cho những trợ lý ảo thông minh

311 3 2
12

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

482 0 4
12

Kaggle Competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements

304 0 0
2