Language Model

Language Model

Sort by: Newest posts
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Bài 2: Kiến trúc và phương pháp Generative-Pretraining của GPT model

1.5K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Bài 1: Bắt đầu với kiến trúc mô hình - Transformer

2.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

ChatGPT Series 3: Hướng dẫn Custom mô hình ChatGPT tùy chỉnh với dữ liệu của mình (Custom Knowledge Base)

2.2K 5 8
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 20/02/2023 - 26/02/2023

152 0 0
5
Avatar

Tìm hiểu về Text Steganography

1.7K 6 1
 • Avatar
18
Avatar

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

635 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

9.1K 11 12
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Một số phương pháp làm mịn trong mô hình trong mô hình N-gram

7.2K 4 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.